Søg

Kvalitet

Kvalitetssystemet på Tech College Aalborg skal sikre, at vi udvikler vores uddannelser og fag, så de har et højt kvalitetsniveau - både fra et uddannelses- og undervisningsperspektiv. Vi har fokus på både en traditionel kvalitetssikring samt kvalitetsforbedring og -udvikling.

Målsætninger med kvalitetssystemet

Tech College Aalborg arbejder ud fra følgende kvalitetsmålsætninger:

  • At uddannelserne er relevante og modsvarer arbejdsmarkedets behov
  • At uddannelserne er veltilrettelagte, og at der er en god sammenhæng mellem mål, indhold, undervisnings- og arbejdsformer samt eksamen
  • At uddannelserne er ajourførte i forhold til udviklingen i erhverv
  • At eleverne opnår gode eksamensresultater
  • At eleverne er motiverede og aktive partnere i undervisningsprocessen
  • At eleverne er tilfredse med undervisningen, uddannelsen, støttefunktioner og faciliteter
  • At eleverne har en høj gennemførelsesprocent
  • At flere elever vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse
  • At dimittenderne opnår relevant beskæftigelse eller deltager i videreuddannelse

For at følge op på målsætningerne i kvalitetssystemet gennemfører vi løbende en række evalueringer og undersøgelser, bl.a. omkring elevtrivsel, undervisningsevaluering og praktikevaluering. Derudover monitorerer vi udviklingen ift. gennemførelse, karaktergennemsnit, frafald osv. Du kan læse mere om de enkelte undersøgelser, og se resultaterne, via menuen. 

Hvem er ansvarlig

Direktionen har det overordnede ansvar for kvalitetssystemet, og udmøntning sker via ledelsens arbejde med kvalitet. På den enkelte uddannelse har uddannelseschefen ansvaret for kvalitetssikringen. På Tech College Aalborg har vi desuden ansat en kvalitetskonsulent, der er ansvarlig for kvalitetssystemet og udviklingen heraf i tæt samarbejde med direktionen og de enkelte uddannelsesområder. Afdelingen Pædagogisk X skal understøtte arbejdet med kvalitet på de enkelte uddannelsesområder i tæt samarbejde med ledelsen. Målinger, indsatser og handlingsplaner varetages tættest muligt på de enkelte aktører (medarbejder, elev, aftager mm.) således, at alle har kendskab og ejerskab til kvalitetsarbejdet for derigennem, at skabe en fælles kvalitetskultur der skaber reel forbedring og udvikling i praksis. 

Relevante links

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du desuden finde supplerende oplysninger om uddannelsesstatistik og analyser, og på Uddannelseszoom kan du sammenligne udvalgte uddannelser på f.eks. branche, løn, ledighed og gennemførelse. Tech College Aalborg er underlagt en række krav til kvalitetsarbejdet via lov- og bekendtgørelser, der finder her:  

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

LBK nr. 157 af 17. februar 2015

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

BEK nr. 1010 af 22. september 2014 

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

LBK nr. 771 af 10. juni 2015 

Bekendtgørelse af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

LBK nr. 961 af 01. september 2014

Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

BEK nr. 23 af 11. januar 2005

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

BEK nr. 23 af 11. januar 2005

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

BEK nr 724 af 21. juni 2013