Søg

Én fælles ledelse på TECHCOLLEGE

Ledelsen på TECHCOLLEGE skal være tydelig og ledelse skal praktiseres med fokus på nærhed til medarbejderne. På TECHCOLLEGE vil vi arbejde efter en stærk fælles ledelsespraksis, der bygger på sund fornuft og godt købmandsskab. Det er ledelsens fælles ansvar at skabe én fælles skole.

Derfor skal ledelsen altid kommunikere fælles beslutninger præcist og loyalt og efterleve disse i praksis, således alle medarbejdere oplever, at en beslutning har samme betydning i hele organisationen.

Gennem vores vision; ”TECHCOLLEGE vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur” beskrives forventningerne til ledelse på TECHCOLLEGE.

Ledelse på TECHCOLLEGE tager ligeledes udgangspunkt i strategiens målsætning om, at alle medarbejdere er bevidste rollemodeller gennem adfærd med fokus på trivsel, ordentlighed, ansvarlighed og positiv energi.

En fælles ledelse på TECHCOLLEGE skal medvirke til en veldrevet erhvervsskole til glæde for vores elever og deres muligheder for at dygtiggøre sig.

Direktionen er overordnet ansvarlig for skolens organisation, udbud, økonomi og strategi.

Chefer på TECHCOLLEGE har det strategiske og pædagogiske ansvar for de respektive uddannelser eller afdelinger.

Ledere på TECHCOLLEGE har det daglige ansvar for medarbejderne og varetagelse af uddannelsernes daglige drift.

Direktion og ansvarsområder

Direktionen er i fællesskab overordnet ansvarlig for skolens organisation, udbud, økonomi og strategi og indgår i den strategiske chefgruppe.

Direktionen skal øve indflydelse på den uddannelses-, ungdoms-, og erhvervspolitiske dagsorden både lokalt, regionalt og nationalt. Direktionen arbejder for, at TECHCOLLEGE er på forkant med udviklingen inden for disse områder og handler herefter.

Chefer og enkelte ledere og medarbejdere refererer til direktionen.

Direktionen på TECHCOLLEGE består af en direktør og en uddannelsesdirektør.

 

Direktionens ansvar fordeler sig inden for følgende områder:

 • Fungerer som rådgiver, sparringspartner og sekretariat for bestyrelse og forretningsudvalg.
 • Identificerer politiske/strategiske og organisatoriske problemstillinger, som kræver handling.
 • Sikrer at skolens økonomiske rammer er i balance.
 • Opstiller tydelige rammer og strategier omkring drift og udvikling af kerneydelsen; uddannelse for både HTX, EUD og EUX, samt efteruddannelse.
 • Initiativtager for skolens overordnede strategier og mål.
 • Viser en tydelig retning for visionen og målene om, at TECHCOLLEGE i ét fællesskab vil udvikle én stærk uddannelseskultur.
 • Sikre udvikling af en effektiv og moderne organisation med en effektiv og moderne ledelse.
 • Sikre en høj grad af videndeling og tæt kommunikation både internt og eksternt.
 • Sikrer rammerne for medarbejderindflydelse gennem samarbejdsudvalg og MIO-organisation.
 • At holde sig opdateret om og involveret i den løbende uddannelsespolitiske debat og udvikling.
 • Varetager eksterne bestyrelsesposter som repræsentant for TECHCOLLEGE.

 

Derudover skal direktionen opretholde et strategisk samarbejde med:

 • Relevante ministerier
 • Relevante lokale, regionale og nationale politikere
 • Danske Erhvervsskoler
 • Erhvervsskoledirektører både regionalt og nationalt
 • Region Nordjylland
 • De nordjyske kommuner
 • Det nordjyske erhvervsliv
 • REU
 • Relevante faglige organisationer
 • Med flere

Chefprofil og funktionsbeskrivelse

Cheferne i den strategiske chefgruppe har et fælles ansvar for at formulere og implementere skolens strategi og indfri de overordnede målsætninger for organisationen.

Chefen er en overodnet strategisk, fagligt samt økonomisk ansvarlig leder af et campus (gymnasiet forstås som et campus) eller en stabsafdeling og har ansvaret for en fælles ledelsespraksis, samt drift og udvikling af områdets aktiviteter.

Chefen er ligeledes ansvarlig for at fremme de tværorganisatoriske indsatser og projekter, der kan styrke TECHCOLLEGEs samlede tilbud til elever og kursister.

Chefen refererer til direktionen.

Chefens ansvar og opgaver fordeler sig inden for følgende hovedområder:

Personale- og teamledelse

 • Opstiller klare mål for sit område.
 • Opstiller forventninger til kompetenceudvikling af ledere og medarbejderne samt rammerne for afholdelse af kompas og teamudviklingssamtaler.
 • Rekrutterer kvalificerede medarbejdere.
 • Tilpasser personaleressourcer.
 • Opretholder udvikling af et godt arbejdsmiljø.
 • Varetager løbende inddragelse og orientering af medarbejdere.

Mål og strategi

 • Medvirker til udformning af TECHCOLLEGEs overordnede strategi, målsætninger og politikker.
 • Formulerer og udfolder mål og handlingsplaner i eget ansvarsområde, og med muligheder på tværs af fagområder (tværorganisatorisk).
 • Opretholder løbende og systematisk opfølgning på mål- og handlingsplaner inden for eget ansvarsområde, herunder synliggørelse af løbende resultater.

Økonomi

 • Efterlever campus- eller stabsområdets planlagte økonomiske rammer.
 • Udarbejder budgetter og prognoser herunder løbende budgetjusteringer og tilpasninger.
 • Varetager løbende opfølgning på campus- eller stabsområdets økonomi og aktivitetsniveau.
 • Opretholder effektiv anvendelse af fysiske ressourcer – lokaler, udstyr og materialer.

Marked og samarbejdspartnere

 • Varetager og udvikler samarbejdet med nationale og internationale partnere og interessenter.
 • Fastholder og udvikler eksterne samarbejdsflader.
 • Fastholder og udvikler netværk med faglige og politiske interessenter.
 • Varetager synlighed af eget ansvarsområde via intern og ekstern kommunikation.
 • Indgår internt og eksternt som medlem af relevante udvalg, netværk og projektgrupper.
 • Medvirker til markedsføring og rekruttering for at øge skolens samlede elevgrundlag.


Særligt for uddannelseschefer

 • Opretholder sammenhængende drift og udvikling af en række afdelinger og uddannelser.
 • Udvikler en samlet campusledelse og sikrer udviklingskraft på campusniveau.
 • Opretholder undervisning og kursusaktiviteter inden for de lovmæssige rammer og bekendtgørelser.
 • Varetager faglig nytænkning i områderne, som matcher branchernes behov og udviklingstendenser på markedet (Advisory Board).
 • Opretholder løbende udvikling af pædagogisk praksis - tidssvarende og tilpasset de forskellige elevgrupper.
 • Fremmer samarbejdet på tværs af afdelinger omkring uddannelser og øvrige aktiviteter.
 • Følger op på kvaliteten i uddannelserne.
 • Samarbejder med relevante eksterne samarbejdspartnere omkring uddannelserne.
 • Varetager hensigtsmæssig planlægning af uddannelserne og understøtte en effektiv administration.
 • Deltager i eud/htx- chefmøder med uddannelsesdirektøren vedrørende drift.


Særligt for stabschefer

 • Varetager fagområdet inden for de lovgivningsmæssige rammer.
 • Opretholder kontinuerlig opdatering og udvikling af den faglige viden inden for ansvarsområdet.
 • Varetager professionel rådgivning og servicering af afdelingens kunder.
 • Understøtter et tværgående samarbejde i hele organisationen.
 • Chefen kan delegere opgaver inden for ovennævnte ansvarsområder til relevante ledere.

Ledelsesprofil og funktionsbeskrivelse

Uddannelsessektorens forandringer kræver kontinuerligt fokus på vores måde at drive ledelse på TECHCOLLEGE. På TECHCOLLEGE er fælles ledelsespraksis en central del af såvel chefernes som ledernes ansvar og opgaver. Lederne har det daglige ansvar for driften af afdelingerne.

Ledere på TECHCOLLEGE har det daglige driftsansvar i forhold til den operationelle økonomi, dialog med medarbejderne og implementering af fælles indsatser. Alle ledere på TECHCOLLEGE indgår i den fælles ledergruppe og forventes at deltage i de fælles ledermøder, hvor inddragelse i fælles udvikling, fælles strategier, politikker og procedurer vil være på dagsordenen. Ligesom fælles sparring og netværksdannelse vil have fokus i disse fælles lederfora.

Ledere refererer til en chef eller i enkelte tilfælde til direktionen.

Lederes ansvar og opgaver er centreret særligt om tre hovedansvarsområder:

 • Personaleledelse: Nærledelse gennem involvering, deltagelse, vejledning og støtte.
 • Faglig ledelse af rammerne for opgaverne.
 • Udviklingsorienteret ledelse internt såvel som eksternt.

Personaleledelse: Nærledelse

 • Skaber rammerne for et godt arbejdsklima: Arbejdsglæde og motivation.
 • Involverer medarbejdere i beslutninger.
 • Udtrykker klare forventninger, gensidig tillid og opbakning til medarbejderne.
 • Prioriterer gensidig og konstruktiv dialog og nærvær for medarbejderne.
 • Prioriterer ressourcer og udvikling i forhold til teamet og den enkelte medarbejder.
 • Prioriterer altid at løse konflikter.
 • Gennemfører årligt MUS og TUS.
 • Højt orienteringsniveau til medarbejderne.

Faglig ledelse

 • Tager økonomisk ansvar.
 • Implementerer systematisk TECHCOLLEGEs strategi og strategiske mål.
 • Indgår aktivt i ledelsesudvikling- og sparring.
 • Formidler offensivt og troværdigt skolens holdninger og beslutninger til medarbejderne og eksterne samarbejdsparter.
 • Handler og balancerer aktiviteter i forhold til skolens tarv.
 • Reflekterer overfor egen adfærd, og er en rollemodel for medarbejderne. 

Udviklingsorienteret ledelse

 • Fokuserer på helhed og skolens bedste.
 • Fremmer lokalt og tværorganisatorisk samarbejde.
 • Åben for at diskutere egen ledelsespraksis og gå nye veje.
 • På forkant med den faglige udvikling.
 • Opsøgende i forhold til samarbejdsfora og netværk og søger indflydelse heri.

 

Særligt for pædagogisk ledelse på TECHCOLLEGE

– funktionsbeskrivelse for uddannelseslederne

Det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag kræver en fælles uddannelses- og undervisningspraksis, hvor alle elever får mulighed for at lære mest muligt.

På TECHCOLLEGE er den pædagogiske ledelse en central del af såvel uddannelseschefernes som uddannelsesledernes ansvar og opgaver. Uddannelsesledernes pædagogiske ledelsesopgave sigter mod elevernes læringsudbytte, hvor målet er, at alle elever lærer så meget de kan. På TECHCOLLEGE er uddannelsesledernes ansvar og opgaver centreret omkring to yderligere hovedansvarsområder:

Uddannelsesledernes opgaver beskrevet ud fra disse hovedansvarsområder:

 • Ledelse gennem involvering, deltagelse, vejledning og støtte i lærerarbejdet (læring).
 • Ledelse af rammerne for undervisning og læring (drift).

 

Ledelse i lærerarbejdet er kategoriseret under følgende ansvarsområder:

Uddannelser

 • Opretholder gennemførelse af uddannelsesforløb ud fra de lokale undervisningsplaner.
 • Opretholder sammenhæng i uddannelserne mellem skole- og praktikforløb.

Undervisning

 • Ansvarlig for at undervisningen lever op til det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag samt anvendelse af de pædagogiske principper.
 • Opretholder daglig tilstedeværelse med faglærerne omkring undervisningen.
 • Faciliterer fælles forberedelse.
 • Opretholder indsigt i faglærernes undervisning.
 • Opretholder dialog med faglærerne om udarbejdelse af opgaveplan.

Udvikling

 • Fastholder udvikling (mål og retning).
 • Har en tæt involvering mellem ledelse og faglærerne omkring udviklingen.
 • Har overblik over kompetencebehov/kompetencer.
 • Er ansvarlig for kompetenceudvikling.
 • Igangsætter udvikling af de professionelle læringsfællesskaber.

Kvalitetssikring

 • Observerer undervisningen og er i dialog med faglærerne om undervisningen.
 • Afholder møder med den enkelte faglærer og med teamet om opgaver.
 • Har et solidt kendskab til bekendtgørelser (indhold og mål).
 • Udvikler og beskriver lokale undervisningsplaner.
 • Udarbejder formativ evaluering via elevevalueringer.

Ledelse af rammerne for undervisning og læring er kategoriseret under følgende overskrifter

 • Uddannelsesspecifikke opgaver
 • Administrative opgaver
 • Strategiske opgaver
 • Personaleledelse
 • Skoleårets planlægning
 • Tværs-funktioner
 • Tværgående opgaver
 • Mødefora