Søg

Pædagogisk X – erhvervspædagogisk videnscenter

I Pædagogisk X arbejder vi løbende med følgende opgaver:

 

 • Pædagogisk kompetenceudvikling (bl.a. diplomuddannelser for lærere og ledere)
 • Undervisningsvejledning for nye faglærere gennem skolens særlige erhvervspædagogiske modtageprogram for nye lærere
 • Implementering af skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag
 • Udvikling af ny pædagogisk praksis og omlagt undervisning, bl.a. via udviklingsprojekter
 • Udvikling af professionelle læringsfællesskaber
 • It-pædagogisk udvikling og implementering af pædagogiske it-redskaber
 • Initiering og facilitering af udviklingstiltag, undervisningseksperimenter og nye metoder
 • Kvalitetssikring, herunder evalueringer, gennemførelses- og frafaldsstatistikker, tilfredshedsmålinger, mv
 • Lokale undervisningsplaner - skabeloner og udarbejdelse af generelle afsnit
 • Samarbejder bredt med en række relevante interne og eksterne interessenter omkring læring, undervisning, udvikling, vejledning, kontaktlærerarbejde, elevtrivsel, læringsmiljøer, kompetenceudvikling samt øvrige relevante forhold i relation til skolens mål og strategi

 

Formålet for Pædagogisk X er at understøtte skolens pædagogiske praksis og udvikling ved at sætte læring og trivsel i centrum. Afdelingens primære ansvarsområder og opgaver er at sikre kvalitet, sammenhæng, retning og udvikling af den erhvervspædagogiske praksis i et fælles skoleperspektiv. 

 

Dette sker i samarbejde med skolens uddannelseschefer, uddannelsesledere, faglærere, vejledere og øvrige støttepersoner omkring kerneopgaven. Samarbejde, fælles vilje og gensidig respekt er fundamentale forudsætninger for at løfte opgaverne.

 

Igennem vores daglige arbejde understøtter vi planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen - med fokus på at fremme læreprocesser og læringsudbytte i læringsfremmende studiemiljøer. 

 

Rammen for vores arbejde er skolens strategi, fælles didaktiske og pædagogiske grundlag, samt lovgrundlaget for erhvervsuddannelser.

 

 

Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Indledning 

Pædagogisk og didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE er fælles for hele skolen. Grundlaget udgør omdrejningspunktet for udvikling af en professionel pædagogisk kultur, der tager afsæt i et fælles pædagogisk sprog.

Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag hviler på forståelsen af, at mennesket dannes og udvikler sig gennem interaktion med omverdenen. På den baggrund ser vi læring som en aktiv proces, hvor det enkelte individ konstruerer og rekonstruerer viden, færdigheder, forståelse, holdninger og arbejdsmåder i dynamisk samspil med omgivelserne.

TECHCOLLEGE vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur. I tråd med denne vision er formålet med fælles pædagogisk og didaktisk grundlag, at angive klare målsætninger og retning for arbejdet med og udvikling af pædagogik og didaktik. 

Målet er gennem fælles indsats at:

 • skabe øget trivsel i elevens uddannelsesforløb, mere kvalitet i undervisningen og større læringsudbytte for eleven.
 • indvi eleven aktivt i værdier og traditioner, viden, handlemuligheder og tankeformer knyttet til praksisfællesskab, fag/fagområde og det globale samfund.

For at understøtte implementeringen af kerneområderne i pædagogisk og didaktisk grundlag i praksis vil der foreligge guidelines, som uddyber og præciserer centrale ord og begreber samtidig med, at det angiver fokus og konkrete eksempler. Pædagogisk ledelse på TECHCOLLEGE sikrer fokus, tid og rammer, så lærerteamet og den enkelte lærer kan anvende pædagogisk og didaktisk grundlag i forbindelse med udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogisk praksis.

Grundlaget skal betragtes som dynamisk i den betydning, at det over tid vil forandres og tilpasses i overensstemmelse med ny forskning og viden om pædagogisk teori og praksis.

undefined 

Fælles pædagogiske principper på TECHCOLLEGE

I forbindelse med vedtagelsen af erhvervsuddannelsesreform 2015, blev der introduceret en række pædagogiske principper og fokusområder, som gælder overalt i erhvervsskolernes uddannelser.

På TECHCOLLEGE har vi defineret disse pædagogiske begreber og principper. Principperne kan være med til at skabe en fælles forståelses- og referenceramme på hele TECHCOLLEGE, og de er centrale i forhold til udvikling af et fælles pædagogisk sprog. Principperne skal derfor også ses i sammenhæng med skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag.

De pædagogiske principper retter sig mod al undervisning på skolen, grundforløb såvel som hovedforløb. 

Læs skolens pædagogiske principper i denne PDF.

Organisatorisk og pædagogisk handleplan 2016-2019

Pædagogisk X’s primære ansvarsområder og opgaver er at sikre sammenhæng, retning og udvikling af skolens pædagogiske praksis med udgangspunkt i strategi- og lovgrundlag. Dette sker i samarbejde med skolens direktion, uddannelseschefer, uddannelsesledere og faglærere. Pædagogisk praksis omfatter alle opgaver og aktiviteter, der knytter sig til skolens kerneydelse, undervisning og læring.

undefined

For at sikre synlighed, styring, prioritering og retning har vi udarbejdet denne organisatoriske og pædagogiske handleplan for indsatser på TECHCOLLEGE, som Pædagogisk X er involveret i. Handleplanen er styret af skolens strategi samt lovgrundlag og øvrigt internt styringsmateriale. Et særligt opmærksomhedspunkt i handleplanen er planen for strategisk kompetenceløft, som skal udarbejdes for EUD-lærernes kompetenceudvikling nu og i de kommende år.

Ramme for organisatorisk og pædagogisk handleplan 2016-2019

 

Se ansatte i Pædagogisk X