Kvalitetsdata

 
Elever inden for landmand og anlægsgartner-uddannelserne

På TECHCOLLEGE arbejder vi løbende med indsamle, analyse og vurdere data til brug for vores kvalitetsarbejde. Dataindsamlingen sker i forhold til fastsatte kvalitetsmål og har til formål at skabe et databaseret grundlag for alle processer i kvalitetsarbejdet – så data bliver det fundamentet, som kvalitetsarbejdet er bygget på. Du kan læse mere om vores procedure for løbende informationsindsamling her.

 

Nedenfor er adgang til nogle af de centrale kvalitetsdata for kvalitetsarbejdet ved TECHCOLLEGE.

Karakterer

At eleverne opnår gode eksamensresultater er en vigtig målsætning i forhold til arbejdet med kvalitet på TECHCOLLEGE, og som skal understøtte skolens strategi. Derudover skal fokus på eksamensresultater understøtte det politisk fastsatte mål om, at erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Karaktergennemsnittet er beregnet ud fra en sammenlægning af de eksamenskarakter, der er givet på hold på de forskellige fagretninger og uddannelser. Karaktererne for EUD er trukket fra EASY-A, som er erhvervsskolernes administrative system, mens karaktererne for HTX er hentet fra datavarehuset på undervisningsministeriet hjemmeside.

Karaktergennemsnittet opgøres for grundforløb 1 og grundforløb 2 en gang årligt i første kvartal, da hovedparten af eksamenerne på grundforløbene er placeret i 1. halvår. Karaktergennemsnittet for HTX opgøres ligeledes årligt i første kvartal, på baggrund af de årskarakter som fremgår af elevernes eksamensbevis. Derimod opgøres karaktergennemsnittet for hovedforløbet halvårligt, da der på hovedforløbet i højere grad er løbende eksamener hele året.

Af nedenstående tabel ses det samlede karaktergennemsnit på TECHCOLLEGE:

Karaktergennemsnit på de enkelte uddannelser

Her kan du se gennemsnit af karakterer for elevernes præstationer i forbindelse med eksamen på de enkelte fagretninger og uddannelser. 

Se resultaterne for grundforløb 1

Se resultaterne for grundforløb 2

Se resultaterne for hovedforløbet 

Se resultaterne for HTX

AMU

På TECHCOLLEGEs er vi optaget af at udvikle kvaliteten af vores AMU-kurser, så vores efteruddannelse bliver kendetegnet af høj faglig kvalitet. Derfor evaluerer vi tilfredsheden med undervisningen ved hjælp af Viskvalitet, som er Undervisningsministeriets fælles system til at måle kvalitetsudviklingen på arbejdsmarkedsuddannelserne. Læs mere om VisKvalitet og se skolens resultater på www.viskvalitet.dk.

HTX

Gennemførelsesprocent og gennemsnitlig studietid HTX

Gennemførelse for HTX viser andelen af eleverne, som har gennemført deres uddannelse på normeret tid. Det betyder, at det kun er de elever, der gennemfører deres studie indenfor den tidsramme, deres studie er fastsat til at vare. 

Se resultaterne for gennemførelse her

 

Overgangsfrekvens HTX

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført HTX kan ses ved at trykke på linket herunder:

Overgangsfrekvensen for Aalborg Tekniske Gymnasium.

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering 2020


TECHCOLLEGE har i efteråret 2020 gennemført den årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU), hvori der indgår spørgsmål til eleverne om skolens fysiske rammer samt velbefindende. 

Læs rapporten her.