Opfølgning på kvalitetsarbejdet

Som led i opfølgning på kvalitetsarbejdet er kvalitetssystemets grundsten en Strategi- og kvalitetsberetning som udarbejdes en gang årligt for det enkelte campus, i et tæt samarbejde mellem den ansvarlige uddannelseschef og uddannelseslederne på hver uddannelse.

Strategi- og kvalitetsberetningen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan hvert campus arbejder med at understøtte arbejdet med kvalitet på baggrund af de nøgletal, evalueringer og undersøgelser der stilles til rådighed i løbet af året (se årshjul for kvalitetsarbejdet her). Strategi- og kvalitetsberetningen skal derfor som minimum indeholde følgende beskrivelser for hver af de 4 kvalitetsmål og herunder de 10 kvalitetsmålsætninger samt 3 strategiske mål:

  • Indsatser: Hvilke indsatser skal der igangsættes for at nå målet
  • Handlinger: Hvad er tidsplanen for indsatsen og Hvem gør hvad (Ansvarsfordeling)
  • Kritiske antagelser/forudsætninger: De faktorer der skal være til stede for at det kan lykkes at nå målet
  • Har vi opnået det vi ville/Hvad har vi lært

På baggrund af strategi- og kvalitetsberetningerne udarbejder direktionen og kvalitetskonsulenten derefter en opsamling, som indeholder en status over TECHCOLLEGEs uddannelseskvalitet som helhed, hvilket munder ud i en Handleplan for øget gennemførelse i henhold til bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser. 

Formål med Strategi- og kvalitetsberetning

  • At have et formaliseret og fælles koncept til opfølgning på TECHCOLLEGEs kvalitetspolitik

  • At udvalgte områder gøres til genstand for systematisk og kritisk diskussion af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af de enkelte uddannelser med henblik på at vurdere skolens resultater i forhold til skolens mål og handlingsplaner (§7 stk.1 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser)

  • At sætte fokus på den udviklingsorienterede dialog internt på de enkelte uddannelser/afdelinger såvel som mellem uddannelsesledelse og direktionen- samt bestyrelsesniveau.

Formålet med kvalitetsberetningen er således, at der skabes overblik og refleksion over den udvikling, de enkelte uddannelser og afdelinger samt TECHCOLLEGE som helhed er på vej mod, samt hvor der bør fokuseres og justeres for at højne kvaliteten.