Beredskabsplan ved misbrug af rusmidler

Om beredskabsplanen

Denne beredskabsplan er en handleplan, som vi følger på TECHCOLLEGE, hvis vi har mistanke eller viden om, at en af vores elever bruger doping- eller rusmidler – eksempelvis alkohol, euforiserende stoffer, ikke-lægeordineret medicin mv.

Beredskabsplanen består af fem punkter:

1. Bekymringssamtale
2. Afklarende samtale
3. Opfølgningssamtale
4. Involvering af forældre og afdelingsleder
5. Tilbud om behandling til eleven

Se beredskabsplanens punkter som skema her.

Vi indleder med at beskrive skolens holdninger til rusmiddelbrug og rollefordelingen i sager, der handler om elevers rusmiddelbrug.

Beredskabsplanen er aftalt i et fællesskab mellem ungdomsuddannelserne i Aalborg.

Vores holdninger til elever og rusmiddelbrug

Ungdomsuddannelsernes fornemmeste opgave er at understøtte faglig, social og personlig udvikling. Brug af rusmidler er uforeneligt med dette. Derfor er TECHCOLLEGE og andre ungdomsuddannelser i Aalborg imod brug af rusmidler. Vi tager aktivt del i at afvikle misbrug hos elever og forebygge og bekæmpe brug af rusmidler på vores områder. I den forbindelse samarbejder vi med politi, misbrugsbehandling og andre instanser.

Vi er imod rusmidler, men ikke imod elever, der bruger rusmidler. Vi forventer, at elever der har et rusmiddelbrug, som påvirker skolegangen, er villige til at indgå i et forpligtende samarbejde om at afvikle det.

Brug af rusmidler er ikke nødvendigvis det samme som misbrug. Der kan også være tale om et eksperimenterende brug. I beredskabsplanen bruger vi begrebet rusmiddelbrug som en samlet betegnelse.

Hvordan opdager vi rusmiddelbrug hos elever?
For skolens medarbejdere baserer mistanken om rusmiddelbrug sig på den unges adfærd. Vi har særligt fokus på fremmøde, fysisk fremtoning, social trivsel, villighed til at være en del af fællesskabet, sprogbrug, parathed til at deltage aktivt i læring samt om eleven yder fagligt efter bedste evne.

Vi anerkender, at forældre er vigtige samarbejdspartnere i forhold til at afvikle et uhensigtsmæssigt rusmiddelbrug. Derfor orienterer vi forældre til elever under 18 år, hvis vi har viden eller mistanke om, at eleven har et rusmiddelbrug. Vi opfordrer også til forældresamarbejde, hvis det vurderes givtigt for afviklingen af rusmiddelbruget.

Særligt om dopingmidler
Dopingmidler (fx anabole steroider) har ingen umiddelbar rusvirkning. På den måde adskiller de sig fra almindelige rusmidler. Elever, der bruger dopingmidler, er påvirket hele tiden, men typisk ikke sådan, at det har negative konsekvenser for deres skolegang. Unges brug af dopingmidler er tit motiveret af et fokus på træning, kost, kosttilskud og kropsidealer – fx ønsket om en større, slankere eller mere muskuløs krop. Trods det er der væsentlige ligheder mellem misbrug af rusmidler og misbrug af dopingmidler – fx er misbruget typisk forbundet med fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. I nogle tilfælde er begge stofkategorier en del af det samme misbrug.

Det er vigtigt at anerkende og være opmærksom på, at dopingbrug er en udfordring på lige fod med rusmiddelbrug. Brugen af dopingmidler er ikke udbredt i samme omfang som brugen af rusmidler, men der er en stor gråzone mellem lovlige, ufarlige kosttilskud og ulovlige, potentielt skadelige dopingmidler. Brugen af anabole steroider blandt unge er relativt begrænset, men brugen af gråzonekosttilskud er relativt udbredt.

Hvis vi på skolen har mistanke om eller bliver bekendt med, at en elev bruger dopingmidler, følger vi denne beredskabsplan.

Salg af stoffer
Denne beredskabsplan handler om elever, der bruger doping- eller rusmidler. Handel med stoffer er en anden sag. Hvis vi får viden om, at en elev handler med illegale stoffer på skolen, vil eleven øjeblikkeligt blive bortvist. Hvis vi får mistanke om, at en elev handler med illegale stoffer på skolen, vil eleven blive indkaldt til en samtale, hvor det pointeres, at salg af illegale stoffer på skolen medfører bortvisning. Salg og videreoverdragelse af illegale stoffer tolereres aldrig på ungdomsuddannelserne i Aalborg.

TECHCOLLEGEs rolle i relation til behandling

Vores ungdomsuddannelser er undervisningstilbud, og skolens medarbejdere har ikke til formål at yde behandling til eleverne. Skolens medarbejdere (typisk coaches og studievejledere) formidler kontakt til relevante behandlingstilbud og samarbejder undervejs i forløbet med de involverede parter – eleven, forældrene, behandlingssystemet og relevante medarbejdere på skolen.

Hvis man som medarbejder på TECHCOLLEGE har viden eller mistanke om, at en elev er påvirket af rusmidler i skoletiden, er man forpligtet til at handle og videregive information. Derudover er medarbejderne forpligtede til at inddrage relevante aktører på skolen som fx studievejleder, elevcoach, nærmeste leder mv.

Beredskabsplan ved mistanke eller viden om brug af rusmidler

Når TECHCOLLEGE enten ved eller mistænker, at en elev har problemer med rusmidler, er det nødvendigt at handle, og det skal ske i henhold til nedenstående plan:

1. Hvis en elev møder op i påvirket tilstand, skal eleven sendes hjem.
2. Hvis eleven er under 18 år, skal forældrene orienteres om det. Eleven bestemmer selv, om skolen skal orientere, eller om eleven selv ønsker at gøre det. Hvis eleven vælger selv at orientere forældrene, skal forældrene herefter ringe til skolen, så det sikres, at forældrene har fået den nødvendige viden.

Samtaler med eleven er fortrolige, og aftalerne med eleven bør nedfældes skriftligt til brug for den unge. Hvis en elev er bekymret for eget eller andres rusmiddelbrug, skal eleven tilbydes samtale om det.

1. Bekymringssamtale
En bekymringssamtale er en samtale mellem eleven, kontaktlæreren og eventuelt andre aktører som socialrådgiver, elevcoach, vejleder mv. på skolen, hvilket afhænger af situationen.Af hensyn til elevens videre forløb og skolegang stræber vi efter, at en lærer, som har relation til eleven, deltager i bekymringssamtalen.

Hvis eleven er under 18 år, skal forældrene orienteres. Eleven bestemmer selv, om skolen skal orientere, eller om eleven selv ønsker at gøre det. Hvis eleven vælger selv at orientere forældrene, skal forældrene herefter ringe til skolen, så det sikres, at forældrene har fået den nødvendige viden.

Information om samtalen videregives til elevcoach eller vejleder på skolen med samtykke fra eleven.

Bekymringssamtalen tager udgangspunkt i beredskabsplanen, så der skabes en fælles forståelse. Under bekymringssamtalen er følgende vigtigt:

 • Lytte til elevens vurdering og oplevelse af situationen og rusmiddelbruget
 • Fokusere på elevens trivsel
 • Konkretisere og dokumentere bekymringen for elevens rusmiddelbrug, herunder problemer i forhold til indlæring og gennemførsel af ungdomsuddannelse
 • Tydeliggøre skolens krav for undervisningsdeltagelse i forhold til mødestabilitet, deltagelse i undervisningen mv.
 • Opnå viden om, hvorvidt forældrene er vidende om bekymringen
 • I samarbejde med eleven at finde løsninger på problemet og aftale tidspunkt for opfølgningssamtale.
Der skal i fællesskab udarbejdes konkrete aftaler om:
 • Hvilken løsning der skal arbejdes med/hen imod
 • Hvornår der skal afholdes opfølgningssamtale(r)
 • Hvordan og hvornår forældrene inddrages

2. Afklarende samtale
Efter bekymringssamtalen skal eleven tilbydes en afklarende samtale hos en elevcoach/studievejleder/misbrugskonsulent. Samtalen har til formål at afdække og klarlægge, om eleven har et rusmiddelbrug eller misbrug, der kræver behandling eller anden hjælp. Det aftales ved denne samtale, hvad der skal ske i forhold til skolen.

Hvis det vurderes, at eleven har et behandlingsbehov, skal der opfordres og motiveres til misbrugsbehandling. Hvis der ikke vurderes at være et konkret behandlingsbehov, skal der aftales fremtidige støttende samtaler. Til samtalen er det derfor vigtigt at lave en ”behovsafdækning” i forhold til elevens rusmiddelbrug og eventuelle behandlingsmuligheder. Det er også vigtigt at afdække elevens personlige og sociale forhold.

3. Opfølgningssamtale
Der kan være tale om en eller flere opfølgningssamtaler afhængigt af elevens forløb.Denne samtale skal afholdes af eksempelvis elevcoachen, vejlederen og andre relevante aktører. En opfølgningssamtale har til formål at give en status på elevens tilstand, herunder:

 • Hvordan det går – hvad er blevet bedre, hvad er ikke?
 • Hvordan fungerede egne løsninger?

Der skal også fastsættes delmål i forhold til det videre forløb i samarbejde med eleven, sådan at eleven tager ejerskab for egen udvikling.

4. Involvering af forældre og afdelingsleder
I de tilfælde, hvor elevens løsninger ikke rækker i forhold til skolens minimumskrav, kan forældre og afdelingsleder involveres. Til samtalen kan følgende anbefales:

 • Gennemgang af bekymring for eleven
 • Orientering om de iværksatte løsninger og status herpå
 • Styrke forældrene i at være en del af løsningen på elevens problemer
 • Klæde forældrene på til at tale med eleven om problemet

5. Tilbud om behandling til eleven
En ungdomsuddannelse er et undervisningstilbud og ikke et behandlingstilbud. Det er derfor vigtigt, at skolen henviser til relevante kommunale behandlingstilbud, hvis vi skønner, at der er behov for det.

For elever under 18 år kan der henvises til Ungeafsnittet/Rusmiddelteamet, Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg.
For elever i alderen 18+ kan der henvises til Misbrugsafsnittet, Badehusvej 1, stuen, 9000 Aalborg.