Sammenhængende og Motiverende Karriereforløb - fra grundskole til videregående uddannelse (SMK)

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Nordjyske Erhvervsskoler har opnået stor erfaring fra tidligere samarbejdsprojekter omkring udfordringer og muligheder for gennemførelse af en erhvervsuddannelse. Med afsæt i disse erfaringer er formålet for Nordjyske Erhvervsskoler at understøtte Region Nordjyllands vision med følgende indsatser:

 

 • Starte en ny fortælling om karrierevejen fra grundskole til erhvervsuddannelse til videre uddannelse. Her ønskes der nye aktiviteter, der retter sig mod at:
  1) udvikle vores nye fortælling
  2) få vores fortælling til at leve blandt vejledere i kommunalt regi og på grundskolerne, så vi herfra kan understøtte en styrket overgang til erhvervsuddannelserne. Rekruttere flere elever fra grundskolen med en ny fortælling om erhvervsuddannelsernes muligheder
  3) at få styrket overgangen til videre uddannelse.

 

 • At skabe samarbejdsmodeller, metoder og værktøjer mellem erhvervsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner, ved UCN med henblik pa at fremme overgange fra EUD til videregående uddannelse

 

 • At igangsætte samarbejds- og kompetenceudviklingsforløb for vejledere/og eller undervisere de nordjyske erhvervsskoler til at skabe sammenhængende og motiverende informations- og brobygningsforløb for elevgruppen. Desuden et øget samarbejde med vejledere ved UU og Studievalg.


Projektet har således til formål at sætte fokus på karrierevejen fra grundskole til erhvervsuddannelse til videre uddannelse for at gøre opmærksom på at man med en erhvervsuddannelse har rig mulighed for videreudvikling og optag på videregående uddannelser og øge motivationen blandt eleverne.

 

HVEM STÅR BAG?

Projekter er finansieret er Region Nordjylland.

Logoer - SMK

PROJEKTET I TAL?

Projektets samlede budget: 2.857.128 kr.

Heraf medfinansierer Region Nordjyllands Uddannelsespulje med 2.000.000 kr.

TECHCOLLEGEs samlede budget: 524.065kr.
*Heraf egenfinansiering: 157.219,5 kr.

Projektperiode: 01.06.2023 – 01.06.2026

 

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

1. Vejledning – fra grundskole til eud til erhvervsakademi/professionsbachelor
Klæde vejledere bedre på ift. at vejlede elever i grundskolen og på erhvervsskolerne om muligheder for videre uddannelse efter endt erhvervsuddannelse dette gøres blandt andet ved vejlederarrangementer.

2. Brobygning
Udvikling og afprøvning af aktiviteter såsom nyudviklede brobygnings- og karrierelæringsaktiviteter for et antal elever på de enkelte skoler.
Udvikling og afprøvning af aktiviteter på UCN.
Fælles erfaringsopsamling med vejledersporet.

3. Formidling
Udvikling af formidlingsprodukter, som synliggør uddannelsesvejene i Nordjylland, og som udgør et værdiskabende supplement til de eksisterende tiltag på de enkelte institutioner
Udvikling af systematikker for løbende samarbejde om formidling af aktiviteter og tiltag på tværs af alle involverede institutioner.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Vi forventer at der opnås følgende resultater:

 • Øget viden og kendskab mellem relevante undervisere og vejledere på ungdomsuddannelser og UCN
 • Styrket synliggørelse af uddannelsesveje via formidlingsaktiviteter og brobygningsaktiviteter
 • Udvikling af nye formater for formidling
 • Styrket viden og forudsætninger for valg af uddannelsesvej til videregående uddannelse på UCN blandt elever på erhvervsskolerne

KONTAKT

Kristina Margrethe Rasmussen
Fundraiser

Partnerskolerne har også lokale projektledere.