Strategi

 
Diagram på tavle

TECHCOLLEGE – Fælles om formålet

På TECHCOLLEGE har vi som organisation et dobbelt formål. Vi har således både et ansvar for at styrke den enkelte elevs livsmuligheder gennem uddannelse – og samtidig skal vi løfte et samfundsansvar ved at sikre kvalificeret arbejdskraft til nutidens og fremtidens arbejdsmarked.

For erhvervsuddannelserne (EUD og EUX) er vi optaget af at forløse potentialet hos alle vores elever, så vi giver den enkelte elev et stærkt fundament for deres (arbejds)liv – og muligheden for senere at vælge videre uddannelse. Samtidig er dette er vejen til, at vi kan imødekomme arbejdsmarkedet behov for kvalificeret faglært arbejdskraft – i et tæt samarbejde med oplæringsvirksomhederne.

På gymnasiet har vi særligt fokus på at forberede eleverne til videre uddannelse – gennem udvikling af både faglige kompetencer og almen dannelse – og med det klare sigte at gøre vores elever studiekompetente.

I vores efteruddannelse er vi optaget af at gøre livslang læring tilgængelig for alle – så vi både løfter den enkeltes kompetenceniveau og samtidig opfylder virksomhedernes behov for opkvalificering og kompetenceudvikling.

Og for alle vores uddannelser har vi fokus på at danne og uddanne vores elever til demokratisk deltagelse, så de kan blive aktive medborgere i vores samfund.

Samlet er dette vores formål – og det vi som medarbejdere skal være sammen om hver dag. Derfor er det også afsættet for vores strategiske arbejde i de kommende år.

Udfordret på formålet – og den strategiske vej frem  

På TECHCOLLEGE er vi imidlertid udfordret af at kunne leve op til vores formål – både i forhold til samfundsopgaven og i forhold til den enkelte elev. Faldende ungdomsårgange og vigende elevtal betyder, at samfundet fremover kommer til at mangle både faglærte arbejdskraft og ansøgere til videregående STEM-uddannelser – og dette forstærkes yderligere af et stort frafald på vores uddannelser.

Endvidere stiller bæredygtighed og den grønne omstilling helt nye faglige krav til vores elever kompetencer – og dermed store krav til udviklingen af vores uddannelser og os som skole, hvis vi fremadrettet skal kunne levere kvalificerede faglærte til erhvervslivet og kompetente studerende til videre uddannelse.

Endelig har de seneste års spareplaner udfordret sammenhængskraften og medarbejdertrivslen på TECHCOLLEGE. Dette gør det svært at stille skarpt på vores formål – fordi vi som organisation skal være i balance, hvis vi skal kunne yde vores bedste for eleverne.

Derfor har vi brug for en ny strategi, der adresserer disse udfordringer og skaber en ramme for, at vi sammen kan udvikle vores skole i de kommende år. Strategien udpeger derfor følgende fem strategiske indsatsområder, der alle har til formål at styrke og udvikle TECHCOLLEGE i arbejdet med at opfylde vores formål frem mod 2026:

Formålsdrevet organisation – så vi udvikler TECHCOLLEGE som formålsdrevet organisation og får frisat organisationens energi og udviklingskraft

Synlighed – så flere elever vælger vores uddannelser, som næste skridt på deres uddannelsesrejse

Læring, trivsel og gennemførelse – så flere elever fuldfører deres uddannelse og får styrket deres livsmuligheder

Bæredygtighed – så vores elever går ud i verden med kompetencer til at arbejde og tænke bæredygtigt

Attraktiv arbejdsplads – så TECHCOLLEGE bliver et godt sted at være for alle vores medarbejdere

Formålsdrevet organisation

På TECHCOLLEGE er vi fælles om vores formål og formålet skal derfor stå som et stærkt kompas for fællesskabet på TECHCOLLEGE – og som en rød tråd gennem alle vores beslutninger. Over de kommende år skal TECHCOLLEGE derfor styrkes og udvikles som formålsdrevet organisation, således vi får skabt en stærk kultur med vores formål som omdrejningspunkt – et fælles fundament for frisætning af organisationen.

Det er her afgørende, at alle medarbejdere udvikler en stærk fælles forståelse af vores formål, for kun derved kan vi tale og handle kompetent sammen. Derfor vil vi med afsæt i vores formål opstille en række hjørneflag, der tilsammen giver en klar ramme for, hvordan vi sammen omsætter vores formål til dagligdags beslutninger.

Vi kan desuden kun lykkes som formålsdrevet organisation, hvis vi bliver gode til at samarbejde – internt i vores teams og på tværs af afdelinger og uddannelser. Vi har brug for hinanden – både når vi skal løse vores daglige driftsopgaver og når vi skal udvikle og finde helt nye veje. Vi er et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor vi tager fælles ansvar for at lykkes med formålet. Derfor begynder vores arbejde som formålsdrevet organisation med os selv og vores samarbejde i vores Professionelle læringsfællesskaber (PLF’er). For at udvikle den formålsdrevne organisation vil vi således fortsætte vores arbejde med at opbygge stærke PLF-fællesskaber, så det enkelte PLF kan frisættes til selv at træffe de beslutninger, der gavner vores elevers læring og udvikling. Vi foretager her et skifte fra traditionel hierarkisk ledelse og hen mod frisatte og medledende teams – fordi vi tror mere på fællesskabets energi og styrke, end på traditionelle hierarkier og styringsformer. Og når vi lykkes med dette, kan det mærkes hos vores elever og samarbejdspartnere, som oplever, at alle på TECHCOLLEGE arbejder sammen om at skabe de bedst mulige betingelser for elevernes læring og udvikling.

At skabe en formålsdrevet organisation er en kompleks og omfattende opgave, og vi kender ikke alle svarene, men vi ved, at den nye organisationsform skal skabes og læres i fællesskab. Vi skal lære af de organisationer, som er gået denne vej før os, udvikle os gennem prøvehandlinger og løbende tilpasse baseret på det vi lærer undervejs. Vi kommer til at eksperimentere med inddragelsesformer, beslutningsprocesser, dynamiske og foranderlige strukturer og nye organisationsformer – så vi sammen skaber læring om, hvad der virker bedst her hos os.

Processen bliver lang og vi er ikke i mål lige om lidt, men vi er klar til at starte en rejse, som kræver både tålmodighed (fordi det tager tid at forandre og lære nyt) og mod (fordi vi skal turde træde ud i det nye selvom der er risiko for at fejle). Undervejs vil vi helt sikkert miste fodfæste for en stund og derfor har vi opstillet en række pejlemærker for processen. Det er ikke en opskrift, men det er noget, som vi kan sigte efter – også når det bliver svært.

Vi vil have mindre af

Vi vil have mere af

Hierarkisk ledelse

Netværk af teams

Instruerende ledelse

Understøttende og faciliterende ledelse

Planlæg og forudsig

Eksperimenter og tilpas

Regler og kontrol

Frihed og tillid

Detailstyring

Rammestyring med klare mandater

Centraliserede beslutninger

Lokale beslutninger

Hemmelighed

Åbenhed og gennemsigtighed

Synlighed

Flere elever skal vælge en uddannelse på TECHOLLEGE – som et aktivt og positivt tilvalg – så vi kan få flere faglærte og flere STEM-kompetente studenter. Vi skal derfor styrke vores synlighed og vores elevrekruttering, så mange flere får øje på alle de muligheder, vi kan tilbyde her på TECHCOLLEGE – og dermed vælger os som rammen for det næste skridt på deres uddannelsesrejse. 

Vi skal skabe en kultur, hvor hele organisationen bidrager til at formidle og skabe synlighed omkring skolen og vores uddannelser. Vi skal fortælle mange flere af de gode historier, som vi har – så vores budskaber når ud til langt flere.

Og vi skal være en åben og synlig skole på alle niveauer – lige fra samspillet med lokalmiljøet og til tydelige markeringer på den uddannelsespolitiske scene. Vi skal styrke vores synlighed og skabe større kendskab til vores uddannelser ved at være åbne for samarbejde og klar på nye partnerskaber – med både kommuner, virksomheder, skoler og mange andre. Vi skal tænke nyt og gå nye i veje i vores markedsføring og branding af skolen, så vi når ud til nye målgrupper – regionalt, nationalt og internationalt.

Men måske vigtigst af alt skal vi være en attraktiv skole, som er kendt for noget godt og som har noget at have det i. Derfor er succes med alle de øvrige strategiske indsatser en forudsætning for, at vi kan skabe den synlighed og elevrekruttering, som vi har brug for.

Konkret vil arbejdet med synlighed tage udgangspunkt i følgende indsatser:

 • En stærk og genkendelig brandingprofil: Vi vil definere en fælles fortælling (tone of voice) og skabe en stærk og genkendelig brandidentitet – både overordnet for TECHCOLLEGE, men også tilpasset de enkelte områder (EUD, HTX, EUX og efteruddannelse).
 • Målgruppeforståelse og loyalitetsopbygning: Vi vil udvikle vores forståelse for de mange forskellige elevmålgrupper, som vi rekrutterer fra – og særligt hvilke platforme, vi kan fange dem på. Derudover vil vi arbejde på at opbygge loyalitet gennem gode oplevelser for vores elever/kursister.
 • Digital og datadrevet markedsføring: I samspil med en øget målgruppeforståelse vil vi arbejde på at øge vores digitale tilstedeværelse gennem en mere datadrevet markedsføring og tilpassede kampagner. Målet er at nå målgrupperne mere effektivt og personligt gennem digitale kanaler.
 • Eventbaseret markedsføring: Vi vil både forbedre eksisterende og udvikle nye fysiske rekrutteringsevents for at sikre et bedre førstehåndsindtryk for de mulige elever og kursister, der møder os gennem både eksterne og interne events.
 • Medansvar for markedsføring:Vi vil skabe et ambassadørskab blandt både medarbejdere og elever, der som en del af deres hverdag skal være med til at markedsføre vores uddannelser.
  Derudover vil vi invitere alle ansatte til at få et indblik og bidrage til markedsføringsarbejdet gennem fastlagte åbne møder, hvor alle kan deltage og bidrage med nye idéer.
 • Helhedsindsats for elev-spire-aktiviteter: Vi vil styrke og udvikle kvaliteten i vores elev-spire-aktiviteter (brobygning, introforløb, EUD 8, 9 og 10, valgfag i folkeskolen etc.), så vi sikrer, at elevernes møde med skolens uddannelser efterlader et inspirerende indtryk af de mange uddannelsesmuligheder, som vi har at byde på.
 • Synlighed gennem samarbejde. Vi vil styrke samarbejde med Aalborg Kommune og en række andre rammeaktører i ’Aalborg samarbejdet for flere faglærte’ – med målet om på sigt også at udvikle lignende samarbejder med de øvrige oplandskommuner.
 • Øget kønsdiversitet i vores elevrekruttering: Vi vil have et særligt fokus på at øge kønsdiversiteten på vores uddannelser – så flere kvinder vælger de traditionelle mandefag og flere mænd vælger de traditionelle kvindefag.

Læring, trivsel og gennemførelse

En gennemført ungdomsuddannelse styrker elevernes livsmuligheder og giver dem et godt fundament at bygge deres tilværelse på. Derfor er vi på TECHCOLLEGE optaget af, hvordan vi kan hjælpe flest mulige af vores elever til at gennemføre deres uddannelse – og det starter med et skarpt og vedholdende fokus på elevernes læring og trivsel.

Med afsæt i vores pædagogiske læringskultur og vores PLF-samarbejde vil vi derfor fortsætte udviklingen af stærke faglige og pædagogiske uddannelsesmiljøer, så vi kan skabe faglig og personlig udvikling for alle vores elever. Vi er optaget af at opdage og forløse potentialet hos alle vores elever – uanset om de kæmper for bestå eller stræber efter topkarakter og guldmedaljer. Vi møder eleverne i øjenhøjde og med fokus på det hele menneske – og gør vores bedste for, at den enkelte elev bliver hørt og set, så vi kan tilpasse vores indsats til den enkeltes behov. Vi kæmper for, at alle vores elever bliver så dygtige, som de kan – og vi står klar til at hjælpe, støtte og guide på hele elevrejsen fra ansøgning og til svendebrev/studenterhue.

Hvis vi skal lykkedes med denne ambition og for alvor skabe øget gennemførelse på vores uddannelser, kræver det imidlertid også, at vi tør gå nye veje og eksperimentere med vores pædagogik, didaktik, uddannelsesstrukturer og tilrettelæggelsesformer. Men uanset om vi kaster os ud i vilde eksperimenter eller arbejder med små forbedringer af den daglige praksis, skal det ske med et entydigt fokus på at styrke rammerne for elevernes læring og trivsel, så eleverne oplever at kunne være stolte over at gå på en af skolens uddannelser – og forlader os som gode ambassadører efter gennemført uddannelse.

De konkrete indsatser for at styrke elevernes læring, trivsel og gennemførelse vil derfor fokusere på følgende:

 • Fortsat udvikling af vores pædagogik og didaktik – med fokus på en styrket udlevelse af vores pædagogiske læringskultur og vores PLF-samarbejde
 • Udvikling af et stærkere studiemiljø – gennem fokus på både udvikling af vores fysiske rammer og vores sociale fællesskaber (styrket tilknytning)
 • Udvikling af vores skolehjem, så skolehjemmet bliver en integreret del af studiemiljø
 • Prøvehandling og eksperimenter med indsatser for øget gennemførelse (kontaktlærerrolle, nye former for mentor og støtteordninger, flere studieture gennem Erasmus+ eller…?)
 • Prøvehandlinger og eksperimenter med nye tilrettelæggelsesformer og innovation af undervisningen – herunder digitale læringsværktøjer
 • Øget faglig stolthed gennem styrkelse af uddannelsestraditioner på både EUD, EUX og HTX
 • Eksperimenter med adgang til værksteder udenfor skoletiden (Åben Skole)
 • Fortsat fokus på flere lærepladser – fordi lærepladser motiverer eleverne til at gennemføre deres erhvervsuddannelse
 • Styrket samarbejde med virksomhederne og rammeaktører – fordi vi har et fælles ansvar for at lærlingen får sit svendebrev
 • Fortsat fokus på vores kvalitetsarbejde – fordi data kan skabe læring om, hvordan vi skaber en højere gennemførelse
 • Fortsat udvikling af vores efteruddannelsestilbud og kursistmiljø – så vi både løfter den enkeltes kompetenceniveau og samtidig opfylder virksomhedernes behov for opkvalificering.

Bæredygtighed

Verden har brug for bæredygtige kompetencer til at drive den bæredygtige omstilling af samfundet fremad, og på TECHCOLLEGE er vi klar til at gå forrest i den omstilling, som det kræver af vores uddannelser. Med udgangspunkt i vores position som verdensmålsskole og vores ambition om at være det gode eksempel, vil vi gøre TECHCOLLEGE til foregangsskole indenfor bæredygtighed og grøn omstilling, så både faglærte og studenter bliver klædt på til at arbejde og tænke bæredygtigt.

Og det starter med os selv som skole – og den måde vi træffer beslutninger på. Vi vil gøre bæredygtighed til en naturlig del af alle vores beslutningsprocesser og skabe en organisation og en kultur, hvor der er flere ligeværdige bundlinjer. Beslutninger skal træffes ud fra et samlet hensyn til både de økonomiske, miljømæssige og sociale elementer – og med et klart mål om at skabe bæredygtighed på alle tre områder.

Derfor vil vi udvikle et TECHCOLLEGE-ESG-regnskab, som skal sikre, at vi både på institutionsniveau og lokalt i afdelinger/uddannelser sætter konkrete mål for vores bæredygtige udvikling – og løbende følger op på, hvor langt vi er nået i rejsen mod den bæredygtige erhvervsskole.

Bæredygtighed på TECHCOLLEGE

Vores konkrete arbejde med bæredygtighed vil desuden tage udgangspunkt i DEGs model for den bæredygtige erhvervsskole og de fem arenaer for arbejdet med bæredygtighed:

 • Bæredygtig skoledrift – fokus på grønne løsninger for energi- og ressourceforbrug, genanvendelse, indkøb, nybyg, kantinedrift – og meget mere omkring den daglige drift af skolen
 • Undervisning i bæredygtighed – udvikling af undervisning i bæredygtighed, så vores elever og kursister klædes på til at arbejde og tænke bæredygtigt
 • Bæredygtig organisation – udvikling af en skolekultur, hvor bæredygtige værdier er tydeligere for både elever, ansatte og vores omverden
 • Bæredygtighed i udviklingsprojekter – fokus på hvordan bæredygtige mål kan indgå i skolens udviklingsprojekter
 • Partnerskaber for bæredygtighed – fokus på hvordan skoler kan bruge partnerskaber (f.eks. med virksomheder eller vidensinstitutioner) til at fremme arbejdet med bæredygtighed og verdensmål i både undervisning og skoledrift

Desuden vil der være et stort fokus på at sikre, at vi som organisation udvikler de rette kompetencer til at skabe den bæredygtige udvikling – således vi både har kompetencer til at skabe en bæredygtig skoledrift, men især at vi får udviklet de nødvendige underviserkompetencer, så vi kan klæde vores elever på til at skabe fremtidens bæredygtige løsninger.

Attraktiv arbejdsplads

TECHCOLLEGE skal være et godt sted at være – et sted hvor vi har overskud til at gøre en forskel for vores elever. Derfor sætter vi medarbejdertrivsel og arbejdsglæde i højsædet, så vi får skabt et stærkt og engagerende arbejdsfællesskab, hvor vi kan yde vores bedste – for formålet, for eleverne og for hinanden.

På TECHCOLLEGE skal man opleve, at der er plads til at udfolde sig både personligt, fagligt og socialt – og vi vil være kendt som et sted, hvor man har lyst til:

 • at søge et job på TECHCOLLEGE – fordi vi har et godt ry som en god arbejdsplads
 • at blive i sit job – fordi vi er et godt sted at være med høj medarbejdertrivsel og et meningsfuldt arbejde
 • at udvikle både sig selv og skolen – fordi vi har gode rammer for både personlig og faglig udvikling, som styrker både skolen og den enkelte
 • at anbefale arbejdspladsen til andre – fordi vi er så godt et sted at være, at man får lyst til at dele det med andre

For at skabe alt dette skal vi sammen udvikle en organisation, hvor vi vedholdende har fokus på medarbejdertrivsel og arbejdsglæde. En kultur, hvor det er naturligt at tage dialogen – også om det svære – og et arbejdsfællesskab der er præget af dialog, tillid og medindflydelse.

I vores konkrete arbejde med at skabe den attraktive arbejdsplads vil vi derfor have fokus på følgende:

 • Nærværende ledelse – mere tid til personaleledelse
 • Forstærket fokus på medarbejdertrivsel – gennem løbende trivselsmålinger, opfølgende dialog og iværksættelse af konkrete handlinger (også om det der er svært)
 • Styrket onboarding forløb for alle nye medarbejdere – og exit-samtaler for alle som vælger nye veje
 • Løbende kompetenceudvikling for alle – med ret og pligt til personlig og faglig udvikling
 • Klar til fremtidens arbejdsmarked? Vi skal blive klogere på de nye generationer og nye arbejdsmarkedstrends, så vi indretter TECHCOLLEGE på en måde, som også gør os til en attraktiv arbejdsplads i fremtiden
 • Fokus på den løbende prioritering af vores opgaver (hvor der ikke er nogen lette svar!), så vi sikrer, at vi bruger vores tid og kompetencer, der hvor det skaber mest værdi for vores elever
 • Fokus på vores møde- og mailkultur, så vi sikrer, at vi bruger tiden bedst muligt
 • Fællesskab og traditioner – både lokalt og på tværs af organisationen
 • Styrket åbenhed, gennemsigtighed og dialog – så alle forstår baggrunden for de beslutninger og prioriteringer, der bliver truffet