Strategi

 
Diagram på tavle

Intro

’Udvikling med vilje’ er den strategiske retning for TECHCOLLEGE frem til 2023 – og afsættet for den organisatoriske og kulturelle rejse, som vi sammen skal på.

Titlen på strategien indikerer mindst to perspektiver. For det første skal vi have skabt en stærk organisatorisk vilje til at opnå resultater, hvor vi ikke stiller os tilfreds med middelmådighed på de områder, vi skal lykkes med.

For det andet skal ‘Udvikling med vilje’ udstråle, at vi vil noget med ungdomsuddannelsesområdet. Vi er en stor skole, og dette skal være et aktiv for os. Vi er lokale, regionale, nationale og globale – og dette skal leves, gøres og udtrykkes gennem et stærkt fokus på kunden, kunnen og fremtiden.

Der skal skabes et stærkt ”kundefokus” på alle niveauer i organisationen – det er derfor, vi er – det er vores mission. ”Synsninger” skal minimeres, vi skal spørge eleven, kursisten, virksomheden – der findes ikke et alternativ!

Vi skal have et ”kunnen”-perspektiv. Vi skal være stærke i alle dele af vores værdikæde, for vi er ikke stærkere end det svageste led. Kunnen er det altafgørende fundament, for at vi kan lykkes. Vi skal skabe et hold, der både kan og vil. Vil er kulturen, kan er vejen.

Vi skal være gode til at omfavne ”fremtiden”. Vi skal have mere fokus på fremtiden end fortiden, og vi skal turde tænke ud af boksen. Hvis vi er dem, der er på forkant og forlods opdager, at konkurrencen i markedet forandres, så lykkes vi. 

’Udvikling med vilje’ er vores strategiske trædesten. Vi suser ind i en fremtid med politisk transformationståge, hvor rammer og mål kontinuerligt forandres – det er et vilkår. Det fordrer et kompas – vores er vilje – og kursen er kunden og kunnen.

Strategiens opbygning

’Udvikling med vilje’ skal være et afsæt for at udvikle TECHCOLLEGE i de kommende år, så strategien kommer til at gøre en mærkbar forskel – både internt og eksternt. ’Udvikling med vilje’ indeholder derfor fem strategiske temaer,  der hver rummer en række strategiske indsatsområder, der alle sætter fokus på områder, hvor vi vil styrke og udvikle TECHCOLLEGE, så vi styrker vores kerneopgave og bliver en stærkere uddannelsesinstitution. 

Konkret er vores strategiske temaer og indsatsområder:

Kultur og organisation

 • Èn fælles skole
 • National og regional aktør

Uddannelsesudvikling

 • Pædagogisk læringskultur
 • Bæredygtighed
 • Globalisering

EUX

 • EUX på de indre linjer
 • EUX på landkortet

Viden og projekter

 • Efteruddannelse
 • Projekter
 • Strategiske partnerskaber
 • Videnmiljø

Kvalitet, data og læringskultur

 • Kvalitet og læringskultur
 • Datainformeret ledelse

Hvert af de 13 strategiske indsatsområder indeholder en beskrivelse af den strategiske ambition for området samt en række målsætninger med hertil hørende indsatser, der skal gøre det muligt at omsætte ambitionen til konkrete handlinger.

Strategien er dog ikke en færdig plan for, hvordan vi kommer i mål med de strategiske ambitioner. Derimod udtryk for en udviklingsretning og et fælles afsæt for en læreproces, hvor vi sammen bliver klogere på, hvordan de strategiske ambitioner kan omsættes til konkrete handlinger – så strategien kommer til at gøre en mærkbar forskel for elever, kursister, virksomheder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Kultur og organisation

Den sidste strategiperiode har fokuseret på at udvikle TECHCOLLEGE som én fælles skole. Dette er også afsættet og fundamentet for ‘Udvikling med vilje’. Kulturen og organisationen skal udvikles gennem et vedholdende fokus på, hvordan vi aktivt bruger vores position som en stor og mangfoldig skole som et afsæt for vores udvikling – både internt og eksternt.

Konkret udfoldes dette gennem de strategiske indsatsområder:

Én fælles skole

TECHCOLLEGE er en stor skole, og det skal være et aktiv for os. Vi vil mere med hinanden – fordi vi sammen kan mere end hver for sig. Vores fællesskab bygger på vores kerneopgave, som for os alle er dannelse og uddannelse. På tværs af uddannelser og afdelinger har vi et fælles ansvar for at skabe de bedst mulige rammer for den enkelte elev, så eleven oplever, at hele skolen ”spiller sammen” om at skabe det gode uddannelsesforløb. Under én fælles skole vil vi derfor udvikle vores organisation og kultur, så vi kan realisere gevinsterne ved at være en stor skole – og ikke blot mange små skoler under samme tag.

I spidsen for ’en fælles skole’ står ’en fælles ledelse’. Ledelsen skal gå forrest og skabe sammenhæng, når vi skal omsætte strategien til konkrete handlinger, så ’Udvikling med vilje’ kommer til at gøre en mærkbar forskel for vores elever, kursister, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi vil derfor udvikle vores fælles ledelseskultur, så vi styrker evnen til at eksekvere i en fælles retning og øger organisations sammenhængskraft.

På TECHCOLLEGE står vi på et fælles fundament omkring vores værdier – og de skal udleves. Tillid, Involvering, Initiativ og Commitment skal være vores fælles afsæt for den måde, vi er sammen på, når vi udvikler og udforsker vores fællesskab. Vi tror på, at vores forskellige fagligheder kan berige og udvikle hinanden og blive vores fælles styrke. Sammen kan vi tilbyde mere – både i dybden og i bredden. TECHCOLLEGE skal være en helhed, hvor medarbejderne samarbejder på tværs om at yde en god service, skabe gode fysiske og faglige rammer og et helstøbt uddannelsesforløb – til gavn for både elever, virksomheder, medarbejdere og ledelse. Derfor skal vi skabe tid og rum til, at vi kan blive klogere på hinanden, og vi skal dyrke de faglige fællesskaber – hvor det giver mening.

Sammen skal vi ud på en kulturel og organisatorisk rejse, hvor vi ikke kender endemålet – men kursen er én fælles skole.

 

Målsætninger og indsatser

Med respekt for vores forskelligheder skal TECHCOLLEGE udvikle et fælles ungdoms- og studiemiljø – fordi det at være en del af noget større, kan være en styrke for det lokale.

 • Vi skal styrke mulighederne for tværfaglige forløb, fordi det styrker vores elever – både socialt og fagligt.
 • Vi skal styrke fleksibilitet på tværs af fag/lokaler/medarbejdere – så vi udnytter de fælles ressourcer og kompetencer optimalt.
 • Vi skal styrke de sociale relationerne eleverne imellem, fordi det styrker ungdomsmiljøet og øger fastholdelsen.

I TECHCOLLEGE skal vi udvikle vores ledelseskultur, så vi styrker den fælles evne til at eksekvere den strategiske retning.

 • Strategisk forum skal udvikles som et centralt omdrejningspunkt for udvikling og implementering af den strategiske retning.
 • Der arbejdes systematisk med udvikling af ledelseskompetencer. Konkret skal der gennemføres udviklingsforløb for følgende ledergrupper; Strategisk forum, EUD-ledergruppen, HTX-ledergruppen samt et samlet forløb for hele ledergruppen (lederseminarerne).
 • Organisationer består af relationer, og TECHCOLLEGE arbejder derfor systematisk med at udvikle stærke (”grønne”) relationer på alle ledelsesniveauer ved at styrke de personlige relationer ledelsen imellem.

Vi står på vores værdier – og de skal udleves. Vi skal sikre, at ledelse og medarbejdere udlever værdierne i praksis, så Tillid, Involvering, Initiativ og Commitment bliver vores fælles fundament.

 • Implementering og evaluering af den værdibaserede personalepolitik.

TECHCOLLEGE skal styrke og dyrke relationerne på tværs – både i ledelse og blandt medarbejdere – da kendskab og relationer er fundamentet for at skabe det meningsfulde samarbejde.

 • Vi skal skabe øget tid og rum for at mødes og videndele på tværs – med afsæt i meningsfulde faglige fællesskaber (f.eks. om den pædagogiske opgave).
 • Sociale relationer skaber det organisatoriske manøvrerum, og vi skal derfor dyrke vores netværk på tværs – både i ledelse og blandt medarbejdere. Faglige og sociale arrangementer kan her være den isbryder, der sår det første frø.

National og regional aktør

TECHCOLLEGE er en af landets største erhvervsskoler – og det er vi stolte af! Vi er i vores selvforståelse en national og regional aktør, og denne rolle skal udleves.

I kraft af vores størrelse er vi født til at være en national aktør, der sætter dagsorden for udviklingen på ungdomsuddannelsesområdet. Vi søger indflydelse og går forrest, når fremtidens erhvervsrettede uddannelser skal skabes og er aktiv bidragyder til at definere fremtiden. Vi søger ligeværdige samarbejdspartnere – nationalt og internationalt – hvor samarbejdet er kendetegnet ved gensidig berigelse, og hvor samarbejdet bidrager til vores strategiske udvikling. 

I Nordjylland står vi frem som et omdrejningspunktet for den regionale udvikling. Vi har en regional uddannelsesforpligtigelse og skal være opsøgende med vores fagligheder i Region Nordjylland, hvor vi skal sikre tilstedeværelse i relevante organer og råd. Vi accepterer og anerkender konkurrence som et grundvilkår og betragter det som en positiv disciplin, der sikrer, at vi konstant udvikler os. Vi skal ikke blive større på bekostning af vores regionale/bynære partnere, men skal i stedet bidrage aktivt til at gøre erhvervsskolesektoren større i Nordjylland – dette gerne i en konstruktivt og åben/ærlig dialog med vores regionale partnere. 

Vi søger regionalt samarbejde, når det giver mening og bekender os til følgende samarbejdsprincipper:

 • Vi har en regional udbudsforpligtigelse og er dermed forpligtiget til at bruge de godkendelser, vi har
 • Vi accepterer konkurrence som et vilkår – og som et afsæt for udvikling
 • Med liberalisering af AMU-lovgivning er konkurrencen givet fri, og vi accepterer, at man ikke kan eje et marked
 • Vi er åbne og ærlige – og fortæller gerne, hvad vi gør

 

Målsætninger og indsatser

TECHCOLLEGE skal etablere sig som en national aktør i udviklingen af fremtidens erhvervs- og ungdomsskole. Dette sker ved at være en synlig og dagsordensættende bidragyder til de uddannelsespolitiske processer samt gennem etablering af strategiske partnerskaber med ligeværdige samarbejdspartnere.

 • Systematisk og løbende afdækning af, hvilke uddannelsespolitiske agendaer som TECHCOLLEGE ska engagere sig i.
 • Indsatsen omkring etablering af strategiske partnerskaber udvikles gennem det strategiske indsatsområde ’Strategiske partnerskaber’.

TECHCOLLEGE skal etablere sig som en regional aktør, og vi skal sikre tilstedeværelse i relevante organer og råd i Region Nordjylland.

 • Afdækning og etablering af kontakt til de relevante organer og råd, hvor vi gerne vil øge vores tilstedeværelse.

TECHCOLLEGE skal styrke synligheden i mediebilledet – særligt i Nordjylland men også på nationalt niveau. Vi skal fortælle den ’gode historie’ om ungdomsuddannelserne og styrke vores brand.

 • Udvikling og implementering af en kernefortælling og kommunikationsstrategi, der øger vores synlighed i både traditionelle og digitale medier for hermed at styrke vores brand i Nordjylland.

Uddannelsesudvikling

Den strategiske tematik uddannelsesudvikling omhandler udvikling af vores kerne – nemlig den undervisning som møder vores elever og kursister. Vi vil højne kvaliteten af vores uddannelser ved at udvikle vores undervisnings- og læringskompetencer med afsæt i både et pædagogisk og et globalt fokus.

Konkret sætter vi derfor fokus på følgende områder:

Pædagogisk læringskultur

For at støtte vores elevers livsduelighed på et dynamisk arbejdsmarked skal vi naturligt have fokus på, hvad vores elever skal lære – samtidig med at de lærer, hvordan de lærer. Desuden skal der dannelsesmæssigt støttes op om, at vores elever både ”bliver til nogen og til noget”.

Ovenstående kalder på en kultur, hvor det – med afsæt i et ressourcesyn – er legitimt og anerkendelsesværdigt at stille spørgsmål, at undres, at søge ny viden, at eksperimentere, at fejle, at have succes og at analysere med den hensigt at blive klogere på, hvordan der skabes de bedste forudsætninger for mulig læring blandt skolens elever og alle skolens øvrige aktører.

Derfor vil vi udvikle og styrke skolens pædagogiske læringskultur samt skabe betingelser for, at en sådan kultur kan realiseres og i sidste ende etablere sig på TECHCOLLEGE. Kulturen skabes gennem systematisk datainformeret pædagogisk ledelse. Kulturen skal støtte udviklingen af et growth mindset, hvilket opnås ved, at der beskrives en tydelig pædagogisk læringskultur, der teoretisk er inspireret af læringsbegreberne PBL, dialogisk læring samt aktionslæring.

Det er hensigten, at den pædagogiske læringskultur skal kunne bidrage til at udvikle vores uddannelser/fag, styrke fastholdelsen af vores elever samt øge mulighederne for tværfagligt samarbejde og indfrielse af ambitionen om én fælles skole. 

Læringskulturen skal være formuleret så rumligt, at det kan favne forskellige aktører som fx EUD, HTX, EUX, skolepraktik og andres behov for at balancerer forholdet mellem håndværk, refleksion, viden og innovation forskelligt. Samtidig skal den pædagogiske læringskultur være så tydelig, at det kan gøres til genstand for pædagogiske ledelse.

 

Målsætninger og indsatser

Skolens pædagogiske læringskultur skal gentænkes og beskrives tydeligt, så den både kan inspirere pædagogiske aktører samt skabe en tydelig ramme for dialoger og refleksioner over pædagogisk og didaktisk praksis – med afsæt i en evalueringskultur. Dette både mellem lærere, i teams/PLF samt mellem lærere og/eller teams og deres nærmeste leder. 

 • Den pædagogiske læringskultur skal beskrives med afsæt i involverende processer med respekt for organisationens diversitet.
 • Der skal udarbejdes en handleplan for, hvordan den pædagogiske læringskultur skal implementeres og kan omsættes til pædagogisk værdiskabelse.
 • Vi skal udvikle skolens kultur, struktur, fysiske rammer og læringsmiljøer, så vi skaber grundlaget for, at vi kan lykkes med at udfolde skolens pædagogiske læringskultur.

Vi sigter mod at videreudvikle samarbejdet om kerneopgaven ved at styrke skolens professionelle læringsfællesskaber, hvor opgaven er at arbejde kollektivt og systematisk med læring og læreprocesser gennem et fælles fokus på elevernes læring og trivsel.

 • Der skal designes et pædagogisk udviklingsprogram, der kan favne alle pædagogiske aktørers (nye og gamle lærere samt uddannelsesledere) behov for at tilegne sig proces- og refleksiv kompetence i relation til egen praksis.  
 • Der skal udarbejdes en handleplan for, hvordan udvikling af professionelle læringsfællesskaber – som kultur og mindset – kan etableres og fastholdes.

Der skal etableres en ramme og en kultur omkring den pædagogiske ledelsesopgave. Overordnet skal en sådan ramme give mulighed for at skolens ledere (på alle niveauer) i almindelighed og uddannelsesledere i særdeleshed – sammen – bidrager til at skabe en kultur, hvor der er et velfungerende samarbejde om at udvikle undervisningen, hvor hensigten er pædagogisk værdiskabelse.

 • Den pædagogiske ledelsesopgave skal defineres med afsæt i kerneopgaven, elevernes samt lærernes læring og trivsel samt med respekt for skolens organisationsprincip for relationel og pædagogisk kapacitetsopbygning (PLF).
 • Der skal etableres et program/en ramme for, hvordan TECHCOLLEGE som organisation kan arbejde kapacitetsopbyggende i relation til at kvalificere den pædagogiske ledelsesopgave.
 • Der skal udvikles og implementeres et evaluerings- og dialogværktøj, der kan følge den pædagogiske og kulturelle udvikling.

Bæredygtighed

Fremtidens samfund kræver bæredygtighed, og på TECHCOLLEGE er vi bevidste, om det samfundsmæssige ansvar vi har som ungdomsuddannelse. Vi vil uddanne handlekraftige og livsduelige verdensborgere, som mestrer at løse aktuelle og fremtidige udfordringer inden for det strategiske område ’Bæredygtighed’ og sætter i den sammenhæng FN’s 17 Verdensmål i spil med udgangspunkt i målet om at blive UNESCO verdensmålsskole.

Vi ønsker transparens og synlighed omkring verdensmålene for at understøtte merværdiskabelse og idéudvikling – dét gennem medindflydelse, relevante interne og eksterne samarbejdspartnere, systematik, overblik og kontinuitet.

Vi arbejder samskabende i professionelle læringsfællesskaber, hvor vi kontinuerligt arbejder med en kontekstuel forståelse for FN’s 17 verdensmål og det menneskesyn, der ligger bag. Tilegnelse af nye kompetencer og ny viden sættes organisatorisk i spil på alle niveauer, når vi sætter bæredygtighed på dagsordenen. 

FN’s 17 verdensmål er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssig. Vi arbejder helhedsorienteret med verdensmålenes tre dimensioner med udgangspunkt i følgende:

 • Vores pædagogiske læringskultur – en stærk og nutidig refleksiv læringskultur, som fordrer, at vores elever ”bliver til nogen og ikke kun til noget”
 • Snitflader i koblinger mellem fremtidens (tværfaglige) erhvervsliv, verdensmål og fagspecifikt indholdsfokus i de respektive uddannelser
 • Skolen som ”det gode driftseksempel” – i et krydspres mellem besparelser, ressourcer og optimering

Ud fra et ressourcesyn sætter vi en dagsorden, hvor der i et læringsperspektiv arbejdes bevidst med almene og fagspecifikke kompetencer, som ønskes fremelsket, for at vores elever kan begå sig og bidrage konstruktivt til det fremtidige arbejdsmarked. Hermed sættes der ikke kun et fokus på, hvad der læres, men også hvordan der læres, når vi klæder vores elever på til at løfte verdensmålsopgaverne. TECHCOLLEGE arbejder pædagogisk problembaseret med verdensmålene, med ønsket om at bidrage til at inspirere og motivere vores elever, til at skabe nye løsninger, der kan være med til at flytte verden i en mere grøn og bæredygtig retning.

 

Målsætninger og indsatser

TECHCOLLEGE skal etablere sig som verdensmålsskole. Elevernes læring er i fokus og understøttes af sammenhængende indsatser på alle organisatoriske niveauer.

 • TECHCOLLEGE skal etablere en fælles konceptuel og kontekstuel forståelse af verdensmålene og udarbejdelse af samskabende proces, der etablerer ”fælles bæredygtigheds-sprog” i de professionelle læringsfællesskaber. Dét med udgangspunkt i nuværende baseline og mod fremtiden.
 • Forandringen foldes ud gennem systematiske refleksionsprocesser i PLF, pædagogisk ledelse, ledersparring med konsulenter fra Pædagogisk X.  
 • Skabelse af kommunikationsplatform, hvor elever og ansatte kan dele viden og gode idéer – dét til inspiration for alle aktører på TECHCOLLEGE.   
 • TECHCOLLEGE skal styrke og sikre fortløbende udvikling og kvalitet på strategiområdet ’Bæredygtighed’.  
 • Vi skal kunne trække data på bæredygtighed for alle områder på TECHCOLLEGE fra det kommende kvalitetssystem for at sikre progressionen.

Aalborg Tekniske Gymnasium skal sikre udvikling af gymnasiet i en mere klimavenlig, bæredygtig og miljørigtig retning. Arbejdet sker inden for rammerne af Friluftsrådets certificeringsordning Grønt Flag – Grøn Gymnasiesskole samt ved at udbyde en særlig global, bæredygtig studieretning.

 • Aalborg Tekniske Gymnasium skal nedsætte et miljøråd bestående af en 1/3 elever og medarbejdere. Miljørådet skal udarbejde:
 • en vision for miljøarbejdet, som skal repræsentere de værdier, vi stræber efter, og som vi vil arbejde for på gymnasiet.
 • en årlig miljørevision, hvor der ses på en status for gymnasiets miljøbelastning og potentialer for forbedring. Skolen skal bl.a. se på forbrug af el, vand og varme samt affaldssortering og grønne arealer. Arbejdet kan gennemføres af miljørådet, skolens tekniske personale, klasser osv.
 • en miljøhandleplan, som skal indeholde undervisningsaktiviteter, fælles arrangementer på skolen, status på gymnasiets miljøbelastning og fysiske tiltag.

TECHCOLLEGE skal som virksomhed i muligt omfang være ”det gode eksempel”.

 • Analyse – hvor er vi nu, hvor er vi på vej hen – hvor skaber vi mest effekt? Bæredygtig produktion, materialevalg, lokaleindretning, genbrug, ”cirkulær økonomi”, affaldssortering mv.
 • Udarbejdelse af operationaliseringsplan
 • Sammenhængende skole: Hvordan kan der skabes synergi og merværdiskabelse mellem de bæredygtighedsopgaver, vi har som virksomhed og elevernes læring?

Globalisering

TECHCOLLEGE står stærkt med en fælles globaliseringsstrategi for alle uddannelsesområder. Vi har gennem en årrække arbejdet professionelt med globalisering ud fra den antagelse, at internationalt fokus – og samarbejde – vil berige både elever, lærere og organisation. Men vi vil blive endnu stærkere ved fælles indsats samt ved at øge indsatsen for det globale aftryk i alle vores uddannelser. 

Vi vil uddanne unge mennesker med globale, interkulturelle, sproglige og faglige kompetencer, som gør dem i stand til at mestre og løse de aktuelle og fremtidige udfordringer inden for det strategiske område globalt medborgerskab og sætter i den sammenhæng FN’s Verdensmål på dagsordenen. Strategien bygger på de positive erfaringer, der er opnået gennem de sidste årtiers strategiplaner, som har anvist de mål og aktiviteter, der skulle satses på, for at styrke det internationale/globale aspekt i skolens virke.

Den overordnede ide med globaliseringsindsatsen er fortsat at bidrage til, at TECHCOLLEGE sikrer, at eleverne på bedst mulig måde forberedes til at kunne arbejde og videreuddanne sig på det globaliserede arbejdsmarked og uddannelsesmiljø i en livslang kontekst. Dette både i forhold til beskæftigelse som faglærte eller med videregående uddannelse – og i forhold til efteruddannelse samt for løbende at kvalificere skolens medarbejdere til at løse denne udfordring. 

Indsatsen søges realiseret både gennem den daglige undervisning hjemme på skolen (globalisering på hjemmefronten) og gennem internationale lærings- og mobilitetsaktiviteter ude omkring i verden. Indsatsen tænkes gennemført på en sådan måde, at den er rettet mod eleverne både i bredden (hvor alle kan være med) og i dybden (for de specielt interesserede/motiverede/talentfulde elever). Samtidig ønsker TECHCOLLEGE fremover i stigende grad at benytte skolens udbud af mobilitetsaktiviteter som et markedsføringsmæssigt fokuspunkt i arbejdet med at rekruttere flere elever til skolen samt sikre kvalitet og udvikling af uddannelserne. I dette arbejde vil vi udvide aktørkredsen af samarbejdspartnere; herunder uddannelsesinstitutioner, virksomheder og netværk, til at omhandle formaliserede aftaler både lokalt, regionalt og internationalt. Vi ønsker at udvikle et globalt mindset i et fælles skoleregi. Strategisk skal der ske en ekstern styrkelse af TECHCOLLEGEs internationale profil i forhold til omverdenen og en intern styrkelse af TECHCOLLEGESs globaliseringsaktiviteter i læringssituationer.

 

Målsætninger / pejlemærker og indsatser

TECHCOLLEGE skal positioneres som en ungdomsuddannelsesinstitution med stærk international profil, hvor globalisering og mobilitet er en naturlig del af ALLE uddannelser, således at TECHCOLLEGE bliver det naturlige førstevalg for både elever, samarbejdspartnere og medarbejdere, der ønsker en international profil.

 • Øge antallet af mobilitet og internationale projekter/aktioner baseret på eksternt budget: ERASMUS, NORDPLUS, DK-USA program, transatlantisk projekt, studieophold i udlandet, internationale praktikforløb, PIU
 • Fastholde grundlaget for ERASMUS charter
 • Certificering som verdensmålsskole og derved udvikle globalt medborgerskab som strategisk målsætning
 • Deltagelse i globale netværk og strategiske samarbejder på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau på EUD, EUX og HTX, for herigennem at udvikle skolens internationale videndeling og samarbejde
 • Udvikling af en engelsksproget profil i skolens digitale og fysiske udtryk herunder markedsføringsmateriale

Læringsmiljøet skal indeholde et globalt lag i indhold, undervisningsmetoder og redskaber (pædagogisk og didaktisk praksis), hvor vi kan danne et globalt mindset, som vores elever tager med sig videre i deres eget liv – og ud i virksomhederne.

 • Globale aktiviteter skal inddrages i alle undervisningsforløb – gennem inddragelse af lokale aktører, virksomheder, praktiksteder etc.

Udvikling af interkulturel og sproglig kompetence: forstået som både uformel og formel kompetence til lærere såvel elever. Målet er forståelse af kulturelt betingede handlemåder og adfærdsmønstre, for derigennem at bekæmpe racisme, xenofobi og diskrimination og skabe inkluderende adfærd på TECHCOLLEGE.

 • Udvikling af en stærkere forståelse af sprog og interkulturel forståelse som en faglig kompetence – ingen kan forvente at kunne gå igennem et arbejdsliv uden at skulle forholde sig til den globale verden. Vi skal her tænke på fremmedsprogskundskaber både som et nødvendigt middel til kommunikation, men også som et middel til forståelse af kulturelt betingede handlemåder og adfærdsmønstre. Derfor skal vi udvikle den uformelle relationelle kompetence og at “turde” anvende fremmedsprog på det niveau, man er, – dels gennem udvikling af formelle sproglige og interkulturelle kompetencer, dels gennem et fokus på sproget som kommunikationsmiddel. 

Stærkere og bredere ledelse af globaliseringsindsatsen på organisatorisk niveau: forstået som ledelse af og deltagelse i efteruddannelse og undervisningsforløb og fagplaner (uddannelsesplaner og undervisningsplaner) herunder handleplan for den enkelte medarbejders kompetenceudvikling.

 • Ledelsen skal sikre, at globaliseringsindsatsen indarbejdes som et perspektiv i den enkelte medarbejders MUS.

EUX

EUX er et nøgleelement i vores udvikling og måske vores største vækstpotentiale. EUX er imidlertid også ”nyt land”, hvor vi fortsat skal arbejde med at udvikle og positionere EUX – både internt og eksternt.

Derfor sætter vi fokus på at udvikle EUX-området gennem følgende strategiske indsatser:

EUX på de indre linjer

EUX er placeret i ”spændingsfeltet” mellem HTX og EUD med det sigte at levere det bedste fra de to verdener. EUX har – grundet den bredde og den styrke som TECHCOLLEGE indeholder – gode muligheder for at udvikle sig til at være en ligeværdig spiller med såvel HTX som EUD. EUX fordrer, at vi sætter et skarpt fokus og skaber en egenidentitet og kulturopbygning, med ildsjæle som skal drive udviklingen. Vi skal udvikle et bæredygtigt EUX med en selvstændig egenart med egen ledelse, administration og lærerstab i egne fysiske rammer med et fedt studiemiljø, der er relevant for eleverne. 

 

Målsætninger og indsatser

EUX på TECHCOLLEGE skal have etableret sin egen identitet, der afspejler sig i kulturen og de fysiske rammer. Identiteten skal være ligeværdig med HTX og EUD, adskille sig fra dem, men samtidig forene dem. 

 • Der skal etableres et internt og eksternt narrativ omkring EUX-uddannelsen, med afsæt i TECHCOLLEGEs kernefortælling, med fokus på balancen mellem håndværk, viden, refleksion og innovation. 
 • Der skal etableres et attraktivt studie- og fagmiljø med egne artefakter, værdier, normer, traditioner samt kulturbærende aktiviteter i egne fysiske rammer, der skaber følelsen af samhørighed og tilhørsforhold blandt eleverne og de øvrige aktører i EUX. 
 • Identiteten skal udspringe af en helhedsorienteret tankegang om en bæredygtig struktur internt på TECHCOLLEGE, undervisningen og i samarbejdet i de professionelle læringsfællesskaber med afsæt i konkret inddragelse af faglighed, brancher og virksomheder i elevernes undervisning.

TECHCOLLEGE skal skabe en bæredygtig EUX-uddannelsesretning ved at tiltrække flere elever og skabe grundlaget for en bedre fastholdelse af eleverne og en samlet stigning i elevoptag på 20% pr. år.

 • Der skal laves en kortlægning af, hvilke elevtyper der er relevante for EUX, og skabes et oplyst og kvalificeret uddannelsesvalg med fokus på elever og forældre gennem indslusningssamtaler og vejledning.
 • Skabe en rød tråd for eleverne for derved at sikre fastholdelse af eleverne gennem løbende fokus på trivsel, uddannelsesvejledning og forældreinddragelse.

TECHCOLLEGE skal skabe en ny uddannelseskvalitet på EUX med fokus på elevernes trivsel og læring fra start til slut af uddannelsen.

 • Etablering af et fælles grundforløb 1 for EUX-elever. 
 • Skabe rammerne for, at lærerne på en EUX-uddannelse kan indgå i professionelle læringsfællesskaber omkring den respektive uddannelse. 
 • Udvikling af en tværfaglig og fagdidaktisk EUX-pædagogik med fokus på fællesfaglige projekter og PBL med afsæt i vores pædagogiske læringskultur for TECHCOLLEGE. 
 • Løfte det faglige samspil gennem en progression i elevernes refleksions- og innovationskompetencer via projekter i erhvervsområdet (EO) og i forbindelse med erhvervsområdeprojektet (EOP).
 • Styrkelse af arbejdet med eleverne i skolepraktikken, således at eleverne føler en egenart og motiveres af at se deres kompetencer anvendt og derved skaber en bedre forudsætning for at få en læreplads. 
 • Styrkelse af kompetenceniveauet for alle aktører på EUX.

EUX på landkortet

TECHCOLLEGE er en stor skole, og derfor skal vi også være med til at gå forrest i udviklingen af EUX-uddannelsen. Vi skal sammen med andre EUX-skoler sætte dagsordenen for udviklingen af EUX-uddannelsen i Danmark. Vi skal sikre de bedste forudsætninger for en bæredygtig EUX-uddannelse ved at indgå i et tæt samarbejde med grundskolerne i regionen, hvorfra vores elever skal rekrutteres, de brancher og virksomheder, som vores elever skal have en læreplads hos samt de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg, der styrer vores uddannelser.

Vi skal selv og sammen med andre sikre udviklingen af EUX-uddannelsen – nu og fremover.

 

Målsætninger og indsatser

EUX på TECHCOLLEGE skal agere som lokal, regional og national aktør, og via netværk med andre skoler, brancher, virksomheder og politiske organer skabe synlighed og forståelse omkring EUX-uddannelsen.

 • Samarbejde med andre EUX-skoler om fælles problemstillinger og forståelser, således at vi opnår en mere national forståelse af EUX, skaber en fælles kernefortælling om EUX samt sikrer politik indflydelse. 
 • Undersøge mulighederne for at etablere et lokalt uddannelsesudvalg for EUX repræsenteret af medlemmer fra de respektive på EUD-området. 
 • Inddrage og synliggøre relevante videregående uddannelser og aftagerinstitutioner.
 • Skabe perspektiver med EUX i en global sammenhæng med fokus på praktik i udlandet samt sikre en global forståelse hos eleverne.

TECHCOLLEGE skal skabe en bæredygtig EUX-uddannelsesretning med fokus på synlighed, elevdemografi samt en stigning i uddannelsesaftaler, der følger stigningen i elevoptag.

 • Etablere en klar og målrettet synlighed af EUX-uddannelsen med afsæt i samarbejder med virksomheder med EUX-elever, medieomtale, messer og markedsføring. 
 • Udvikle og gennemføre særlige interne og eksterne grundskoleaktiviteter  
 • Skabe grundlaget for, at EUX-eleverne kan få en læreplads i samspil med de opsøgende medarbejdere på områderne samt ved at etablere ejerskab af EUX-uddannelsen hos brancher og virksomheder. 

TECHCOLLEGE skal skabe en ny uddannelseskvalitet på EUX med fokus inddragelse af virkelighedsnære cases og opgaver i elevernes erhvervs- og gymnasieundervisning samt i skolepraktikken.

 • Samarbejde med brancher og virksomheder på at opbygge en case- og opgavebank til brug i elevrettede projekter i forbindelse med tværfaglige og erhvervsområdeforløb. 
 • Styrkelse af fokus på eleverne i skolepraktikken, således at elevernes egenart og kompetencer synliggøres over for brancher og virksomheder.

Viden og projekter

På TECHCOLLEGE har vi en ambition om at udvikle og omsætte viden til gavn for både vores uddannelser og vores omverden. Derfor sætter vi fokus på udvikling af vores videnmiljøer og vores efteruddannelse – og samspillet mellem disse. Desuden styrker vi vores evne til at indgå i både projekter og strategiske partnerskaber, så vi bliver en attraktiv samarbejdspartner for vores partnere samt sikrer, at vores investeringer giver intern værdi. 

Konkret sætter vi derfor strategisk fokus på følgende områder:

Efteruddannelse

TECHCOLLEGE vil styrke sin position som attraktiv udbyder af efteruddannelse – fordi kompetenceudvikling gennem hele livet er en del af vores kerneopgave. Gennem efteruddannelse har vi som ambition at udvikle både mennesker og erhvervsliv, således vi er med til at skabe fremtidens kompetencer i arbejdsmarkedet – gennem efteruddannelse af faglært arbejdskraft og ved at løfte fra ufaglært til faglært.

Med efteruddannelse som strategisk indsatsområde vil vi øge vores position i markedet, så vi bliver den foretrukne leverandør af faglært kompetenceudvikling. Vi skal være de første, man tænker på, når behovet for opkvalificering og nye faglærte kompetencer opstår – fordi vi er kendt for at gøre en forskel for både medarbejdere og virksomheder. Desuden ser vi efteruddannelse som et afsæt til at skabe udvikling i vores uddannelser og fag, fordi den direkte opgaveløsning for virksomhederne gør os klogere på den verden, vi uddanner til.

Den strategiske udvikling skal skabes med afsæt i følgende principper:

 • Vi skal udvikle vores marked med afsæt i vores vidensmæssige styrkeområder indenfor metal, komposit samt el/VVS – og disse områder har en særlig forpligtigelse til at drive og levere på denne udvikling. Alle områder og uddannelser i TECHCOLLEGE har dog en forpligtigelse til at opdyrke og udvikle sit branchepotentiale – fordi efteruddannelse er vigtigt for alle.
 • Udviklingen af efteruddannelsen skal ske i et integreret samspil med udvikling af videnmiljøer i TECHCOLLEGE – i 2020 med konkret afsæt i Videnscenter for Automation & Robotteknologi.
 • Sammen skal vi skabe en styrket organisering omkring efteruddannelse, så efteruddannelse bliver en driver for den tværfaglige udvikling på TECHCOLLEGE – og et eksempel på at vi lykkes i fællesskab.

 

Målsætninger og indsatser

TECHCOLLEGE vil øge sin markedsandel på efteruddannelsesområdet og realisere en årlig vækst på minimum 10%.

 • Udarbejdelse af en udviklings- og markedsstrategi – både for udvikling af vores nuværende styrkeområder samt vores boblere/spirere. Strategien skal kvalificeres gennem dialog med markedet, så vi sikrer, at vores ydelser er svaret på deres behov.
 • Udvikling og styrkelse af TECHCOLLEGEs salgsstrategiske indsats, så vi øger vores opsøgende salgsarbejde – både i dybden og i bredden – herunder udbredelse af CRM-system på tværs af skolen.
 • TECHCOLLEGE arbejder systematisk med at udvikle partnerskabsaftaler med virksomheder, hvor samarbejdet skaber gensidig værdi – både ind på skolen og ud i virksomheden.

TECHCOLLEGE skal styrke sin synlighed som attraktiv udbyder af efteruddannelse gennem øget fokus på branding og profilering.

 • Øget branding af TECHCOLLEGE som udbyder af efteruddannelse – både gennem styrket markedsføring og gennem aktivering af relationer og netværk.

TECHCOLLEGE vil sætte kunden i centrum og styrker derfor kundeoplevelsen, så kunderne modtager en helstøbt oplevelse, når de deltager i vores efteruddannelsesudbud.

 • Med kunden i centrum vil vi analysere og styrke kunderejsen, så vi højner den oplevede kvalitet – af både det faglige indhold og af mødet med kunden som helhed.

TECHCOLLEGE vil skabe et stærkere organisatorisk fællesskab omkring efteruddannelsesopgaven – fordi fremtiden kalder på tværfaglighed.

 • Udvikling af en styrket organisatorisk model for organisering af efteruddannelse, så vi nedbryder barrierer og skaber klare rammer for udvikling af efteruddannelsen – både centralt og lokalt
 • Styrket videndeling og samarbejde på tværs – så vores forskellige fagligheder kan blive vores fælles styrke.
 • Udvikling af et dialogforum med eksterne samarbejdspartnere for at opnå et grundigt markedskendskab og gensidig sparring om markedsbehovet.

Efteruddannelsen skal være tæt på og en del af de relevante videnmiljøer i TECHCOLLEGE, således at viden kombineres med efteruddannelsens markedskendskab og omsættes til salgbare efteruddannelsesaktiviteter.

 • Udvikling af konkrete ydelser inden for efteruddannelse, der udspringer af videnmiljøerne i TECHCOLLEGE.

Projekter

På TECHCOLLEGE skal projekter altid bidrage til den strategiske udvikling af skolen. Derfor vil vi – alene og i samarbejde – udvikle og styrke vores arbejde med projekter, så projekterne bliver direkte værdiskabende for udvikling af både vores uddannelser og vores organisation. Vores projekter skal skabe rum for afprøvning af kreative udviklingsmiljøer samt øge vores fokus på entreprenørskab i både form og indhold.

TECHCOLLEGE har en klar ambition om at indgå i både internt og eksternt finansierede projekter, der kan understøtte skolens overordnede strategi. Derfor bliver det afgørende at sikre den røde tråd i selekteringen af projekttematikker, således at disse matcher skolens udviklingsretning. Vi skal konsekvent vælge til – og vælge fra – så vi kun engagerer os i projekter, hvor der er tydelighed omkring det strategiske og organisatoriske projektudbytte. Og vi skal turde at lukke ned, hvis projektet alligevel viser sig ikke at kunne realisere de strategiske mål.

Samtidigt skal vi styrke vores værdikæde i projekter, således at vi bliver en attraktiv samarbejdspartner og kan tage ansvar for hele værdikæden.

Vi skal udvikle og styrke hele værdikæden omkring vores projektaktiviteter fra idefase og fundraising, over projektledelse og organisatoriske implementering og til afsluttede evaluering og afrapportering. Vi skal i alle led fremstå kompetente og professionelle – både internt og eksternt. Det bliver her vigtigt, at vi udvikler og styrker projektkulturen i TECHCOLLEGE og etablerer klare rammer for det at arbejde med projekter – så vi skaber et stærkt fundament for at lykkes sammen.

Vi skal desuden styrke den lokale forankring af projekterne – ved at gøre projekter vedkommende og relevante for det lokale niveau. Vi skal styrke den gensidige forpligtigelse til at bidrage ind i projekterne – kun sammen kan vi gøre projekterne til en succes. Projekter skal gøres til en levende del af vores organisation, og vi skal fortælle den gode historie om de resultater, vi sammen skaber.

 

Målsætninger og indsatser

TECHCOLLEGE skal være strategiske og målrettede, når vi prioriterer, hvilke projekter vi indgår i, så alle projekter bidrager direkte til at understøtte den strategiske udvikling.

 • Udvikle en model med klare parametre for strategisk prioritering af, hvilke projekter som TECHCOLLEGE skal vælge til – og vælge fra.

TECHCOLLEGE skal udvikle og styrke hele værdikæden omkring vores projektaktiviteter, så vi bliver en attraktiv projektpartner for vores samarbejdspartnere.

 • Udvikle en TECHCOLLEGE projektmodel, der styrker alle elementer af projektkæden samt skaber klar og tydelig projektstyring.
 • Styrke vores evne og kompetencer inden for fundraising, så vi kan agere proaktivt ind i udvikling af nye projekter.

TECHCOLLEGE skal sikre, at alle projekterne forankres lokalt i organisationen – tæt på og som en del af den virkelighed, som de skal udvikle og forandre.

 • Styrket kommunikation om formål, indhold og resultater af projekterne – så vi skaber mening for projektdeltagerne og får skabt overblik over opgaver og leverancer.

TECHCOLLEGE skal etablere en tydelig projektledelse for alle projekter, så det reelle ledelsesansvar for projekterne placeres entydigt.

 • Etablering af klar model for roller og ansvar – lokalt og centralt.

TECHCOLLEGE vil afbureaukratisere projektarbejdet og skabe øget fokus på, at vi anvender vores kompetencer/ressourcer klogt.

 • Skabe tydelige og klare administrative processer omkring projekter – så det bliver nemt og sjovt at være en del af.

Strategiske partnerskaber

TECHCOLLEGE vil opdyrke og udvikle strategiske og ligeværdige partnerskaber, hvor vi gensidigt beriger og bidrager til hinandens faglige og strategiske udvikling. Vi vil etablere strategiske partnerskaber, der giver os ny viden, nye muligheder og hjælper os til at kvalificere vores uddannelser. Med udgangspunkt i TECHCOLLEGES mangfoldige uddannelsesudbud skal de strategiske partnerskaber yderligere fremme skolens mulighed for at skabe uddannelsespolitisk påvirkning samt positionere TECHCOLLEGE som en seriøs leverandør og samarbejdspartner.

Konkret skal et strategisk partnerskab skal bidrage til at;

 • Understøtte TECHCOLLEGEs strategiske indsatser med videnudvikling som et centralt omdrejningspunkt
 • Skabe grundlag for at øge markedsudvikling på EUD/HTX/EUX eller efteruddannelsesområdet 
 • Fremme den uddannelsespolitiske dagorden i et institutionelt perspektiv 

De strategiske partnerskaber adskiller sig fra mere generelle samarbejdsrelationer ved opfylde følgende kriterier:

 • Partnerskaber skal understøtte TECHCOLLEGEs strategiske retning 
 • Partnerskaber skal være gensidigt berigende – og være kendetegnet ved, at vi deler viden, kunnen og fremtidige ambitioner
 • Parterne skal gensidigt investere i initiativet (ressourcer, viden etc.) – og dermed have en gensidig forpligtigelse 
 • Partnerskabet må ikke hvile på en enkel aktivitet, alene, men skal have et bredere perspektiv

Strategisk partnerskaber kan både etableres på institutionelt niveau eller i en mere lokal kontekst, men vil altid have ovenstående kendetegn. Konkrete eksempler på strategiske partnere kan være; virksomheder, kommuner, regioner, universiteter etc. 

Højt prioriteret i 2020 er udvikling af Craft Nation-samarbejdet.

 

Målsætninger og indsatser

TECHCOLLEGE skal prioritere og investere i de strategiske partnerskaber, der i dag indgår i skolens relationer, således at tid og ressourcer anvendes optimalt.

 • Udvikle en model for prioritering af strategiske partnerskaber på institutionelt niveau, således at der bliver klare kriterier for, hvem vi aktivt vælger til – og vælger fra.

TECHCOLLEGE skal opdyrke og udvikle relationer til strategiske samarbejdspartnere, der kan fremme vores organisatoriske og strategiske omstilling. Særligt højt prioriteret er partnerskaber med eksterne videnmiljøer, der kan berige vores kerneydelse.

 • Afsøge mulighederne for at etablere strategiske partnerskaber med eksterne videnmiljøer (f.eks. universiteter, professionshøjskoler, virksomheder etc.)

TECHCOLLEGE skal forsat udvikle og afprøve Craft Nation-samarbejdet med henblik på at skabe empiri til øvrige institutionelle alliancer, der kan få strategisk betydning for skolen.

 • I 2020 vil vi gøre os erfaringer med Craft Nation-samarbejdet og ud fra denne viden bygge videre på vores idéer og tanker om udvikling af stærke strategiske partnerskaber for TECHCOLLEGE.

Videnmiljø

På TECHCOLLEGE vil vi gå nye veje for at udvikle den viden, vi står på. Derfor skal vi udforske den gode og værdiskabende model for etablering og udvikling af vores videnmiljøer, der overordnet har to formål. Internt skal videnmiljøet kvalificere vores kerneydelser, og eksternt skal det styrke vores kommunikation og mulighed for at tydeliggøre, hvilken viden vi kan tilføre. 

På TECHCOLLEGE definerer vi et videnmiliø som; ”Et videnmiljø skal styrke vores kerneopgave, som er kompetenceudvikling og undervisning. Derfor er kernelementerne både det pædagogisk/didaktiske og den fagfaglige dybde og specialisering. Et videnmiljø skal dygtiggøre os i forhold til at gribe den teknologiske eller faglige udvikling og sætte dette i spil på nye måder. Vi bruger vores forskellige kompetencer og viden til at initiere innovation omkring vores fagligheder eller sammensmeltning af fagligheder.”

Et videnmiljø indeholder kompetencer, der komplimenterer hinanden og gør den fælles viden større, end den viden vi kan opnå hver for sig. I et videnmiljø er følgende kompetencer repræsenteret: 

 • Specialiseret fagviden
 • Didaktisk/pædagogisk viden
 • Tværfaglig viden 
 • Markeds- og brancheviden 

Vores ambition er, at vores videnmiljø skal styrke vores kerneopgave igennem resultater indenfor uddannelsesudvikling, videndeling og markedsudvikling. 

Vi stræber efter, at vi som skole skal skabe de bedste rammer for, at videnarbejdet bliver sjovt og skaber energi, og som dyrkes ud fra de mange spirer, der eksisterer rundt om i hele organisationen, så det ikke bliver en topstyret og tvungen opgave, der æder energi. Det kalder både på et ledelsesfokus, et fokus på fortællingen og kommunikationen samt et fokus på de sociale rammer. 

Konkret vil vi i 2020 forsøge at gøre os erfaringer med Videnscenter for Automation & Robotteknologi og ud fra denne viden bygge videre på vores idéer og tanker om udviklingen af de gode videnmiljøer for TECHCOLLEGE.

 

Målsætninger og indsatser

Vi kombinerer vores fagligheder/viden på nye måder, så vi skaber nye styrkepositioner – vidensmæssigt og/eller markedsmæssigt.

 • Videnscenteret bliver testcasen, hvor vi afprøver form, indhold og ambitionsniveau. Vi har her en løbebane indtil ultimo 2020. I december 2020 evaluerer vi resultaterne af vores afprøvede idéer. 

Vi skaber det gode samarbejde på tværs af uddannelser/afdelinger omkring videnmiljø og styrker tværfaglighed.

 • Vi skal mødes fysisk igennem en møderække, hvor formålet for møderne er tydelige, men hvor vi afprøver forskellige opsætninger i forhold til at have fokus på at skabe de gode relationer og snakke samt at holde den positive energi og legen med viden i højsæde. 

Vi etablerer samarbejde med eksterne videnmiljøer.

 • Vi har etableret kontakt og sparring med regionale vidensmiljøer inden for robotteknologi og automation, i første omgang UCN og AAU.

Vi formulerer klare budskaber i forhold til, hvilken viden vi står på, og hvordan vores videnmiljø bidrager til vores kerneopgave – og får det kommunikeret ud både internt og eksternt.

 • Vi laver konkrete workshops og interviewarbejde omkring formulering af kernebudskaber for at tydeliggøre, hvilken viden vi står på i videncenteret. En markedsføringsindsats kobles i den sammenhæng på åbent hus-arrangementer og åbning af Industri 4.0-center.

Videnmiljøer skal sætte viden i spil i hele fødekæden omkring EUD, helt fra grundskole, til HTX, EUX, til EUD og endeligt på efteruddannelsesniveau.

 • Vi trækker HTX og udviklingen af deres robotlinje med ind i videnmiljøet, og det samme gør sig gældende for CFU’s grundskoleprojekt.

Vi skal udforske, hvad viden i TECHCOLLEGE er – konkret og som begreb.

 • Vi skal definere og formulere, hvad vores viden er – med en forståelse af, at det er og bliver en dynamisk størrelse. 

Kvalitet, data og læring

Både nationalt og globalt er der et stigende fokus på data og kvalitet i uddannelse – en udvikling der kun forventes at fortsætte. Vi forudser, at den udvikling, der har præget det videregående niveau i uddannelsessystemet, også vil slå igennem i ungdomsuddannelserne, og vi vil derfor proaktivt udvikle vores egne data- og kvalitetssystemer, så vi er på forkant. Med kvalitet, data og læring sætter vi derfor fokus på at udvikle en organisation, som systematisk arbejder med at indhente, opsamle og bearbejde og lære af data – både i ledelsen og mere bredt i organisationen. 

Konkret organiseres dette arbejde med afsæt i følgende strategiske indsatsområder:

Kvalitet og læringskultur

Uddannelse er vores kerneopgave – og vores berettigelse. Vi skal kontinuerligt stræbe efter at blive bedre til det, vi gør – for vores elevers skyld. TECHCOLLEGE skal derfor udvikles som en innovativ lærende organisation, der systematisk arbejder med at forbedre kvaliteten i vores uddannelser og undervisningen af vores elever. Vi vil udvikle og etablere en lærings-, evaluerings- og kvalitetskultur på alle niveauer af organisationen, hvor det er naturligt, at tale er understøttet af data, og at data er understøttet af tale. Denne udvikling sker med udgangspunkt i TECHCOLLEGEs fælles pædagogiske læringskultur.

TECHCOLLEGE skal derfor arbejde systematisk med at indsamle kvalitative og kvantitative data, som understøtter vores fælles arbejde med at udvikle undervisningskvaliteten. Der skal udvikles et meningsfuldt kvalitetssystem, som sikrer, at vi kontinuerligt bruger vores data til at skabe dialog om udvikling af kvaliteten i vores uddannelser – ikke fordi data er svaret på alt, men fordi data giver anledning til at stille de rigtige spørgsmål. Særligt de pædagogiske didaktiske metoder skal udfordres og udvikles gennem dialogen i de professionelle læringsfællesskaber samt mellem medarbejdere og ledelse.

Kvalitetssystemet skal udvikles i de kommende år med løbende inddragelse af både ledelse og medarbejdere. Dette sker for at fastholde et anvendelsesorienteret fokus på, hvordan kvalitetssystemet opbygges og udvikles. Kvalitetssystemet målrettes i første fase mod at indsamle de obligatoriske data fra undervisningsevalueringer, ETU, VTU og frafald samt at sikre en let tilgængelighed via et Business Intelligence (BI)-system. På sigt vil kvalitetssystemet dog skulle indfange alle de følgende kvalitetssøjler:

 • Viden (fagfaglig viden) – er vores undervisning baseret på nyeste viden om faget?
 • Pædagogik – hvordan er kvaliteten i vores pædagogiske didaktiske metoder?
 • Trivsel – hvordan er elevernes trivsel og oplevelse af vores undervisning?
 • Marked – hvordan bedømmer virksomheder og omverdenen vores uddannelser?
 • Uddannelsesporteføljen – har vi de rigtige uddannelser til fremtidens arbejdsmarked?

 

Målsætninger og indsatser

TECHCOLLEGE skal udvikle et kvalitetssystem, som giver en meningsfuld ramme for kvalitetsarbejdet i TECHCOLLEGE – for både ledelse og det pædagogiske personale.

 • Kulturen omkring opfølgning på evalueringer skal styrkes, således at der foretages systematisk opfølgning på alle evalueringerne på alle niveauer af organisationen.
 • Vores nuværende undervisningsevalueringer skal have et serviceeftersyn – både i forhold til systematik og struktur samt i forhold til om spørgerammen giver mening og taler til målgruppen.
 • Det skal analyseres og afdækkes, hvordan TECHCOLLEGE fremadrettet ønsker at måle uddannelses- og undervisningskvalitet. Dette skal ske i tæt sammenhæng med udvikling af den pædagogiske læringskultur, således at udvikling af nye variable/undersøgelsesspørgsmål understøtter udviklingen af vores pædagogiske læringskultur.

TECHCOLLEGE skal etablere en klar og tydelig tilgang til at arbejde med kvalitet – en kvalitets- og læringskultur der når ud i alle kroge af organisationen, så hver enkelt medarbejder ved, hvad der forventes af ham/hende og kan se værdien af kvalitetsarbejdet.

 • Kvalitetssystemet skal indeholde en klar ansvars- og rollefordeling for både ledelse og medarbejdere – og vi skal sikre, at denne systematik udbredes til alle dele af organisationen.
 • Kvalitetssystemet skal forankres lokalt, således at kvalitetsarbejdet bliver meningsfuldt og oversættes til den lokale kontekst.
 • Der skal gennemføres målrettede implementeringsindsatser, der hjælper både ledelse og pædagogisk personale til at udvikle deres kapacitet til at arbejde datainformeret i deres ledelse og pædagogik.

TECHCOLLEGE skal udvikle vores systemlandskab og dataflow, så relevante data gøres tilgængelige for ledelse og det pædagogiske personale – både til langsigtet læring og til kortsigtet handling.

 • Data fra undervisningsevaluering, ETU, VTU m.v. skal gøres tilgængelige – nemt og overskueligt.
 • Opdaterede data vedr. fravær og frafald skal kunne vises løbende, så oplysningerne direkte kan omsættes til handling.
 • Data skal kvalitetssikres, så de data, vi reflekterer over og handler ud fra, har en høj validitet.

Datainformeret ledelse

På TECHCOLLEGE vil vi udvikle den måde, vi som ledelse og organisation indhenter og bruger data på. Ikke fordi data skal diktere retningen, men fordi data kan gøre os klogere – på vores elever, vores uddannelser og vores organisation. Derfor vil vi systemetisk indsamle, behandle og anvende data, der kan bidrage til at styrke og udvikle organisationen – både lokalt og centralt. TECHCOLLEGE skal gennem datainformeret ledelse styrke både ledelsens og medarbejdernes anvendelse af skolens data i den daglige praksis, så data bliver en kvalificerende katalysator for den organisatoriske, strategiske, pædagogisk-didaktiske og administrative udvikling. Brug af data skal være en naturlig del af vores dagligdag – og en del af vores kultur.

Forudsætningen for datainformeret ledelse er, at data fremstilles overskueligt og let tilgængeligt for den enkelte medarbejder eller leder. TECHCOLLEGE ønsker derfor at opbygge en Business Intelligence-platform, der kan gøre data lettilgængelige, overskuelige og informerende. Teknologisk bliver det afgørende, at TECHCOLLGE har kontrol med egne data samt opbygger den nødvendige viden til løbende at kunne videreudvikle den datainformerede platform med nye variabler. Vi skal sikre fleksibel anvendelse af platformen, således at vi løbende kan udvikle og tilpasse de data, der indgår i systemet samt kan sikre leverandør uafhængighed.

Kvalitetsarbejdet og datainformeret ledelse vil udvikle sig over de kommende år, efterhånden som vi udvikler og kvalificerer datagrundlaget, hvilket løbende vil stille krav om en ledelsesmæssig og organisatorisk stillingstagen til, hvilke data vi anvender – samt til hvad. Derfor vil der være en tæt og løbende dialog mellem ledelse, samarbejdsorganisation og medarbejdere, når nye datakilder skal udvælges og implementeres. Konkret vil det strategiske fokus fra start være at sikre let tilgængelighed for uddannelseslederne på følgende data; økonomi, sygefravær, optag, elevfravær, frafald, holdstørrelser og kvalitetstal.

 

Målsætninger og indsatser

TECHCOLLEGE skal udvikle datainformerede ledelses- og beslutningsprocesser, hvor data understøtter vores fremadrettede beslutninger og fungerer som en metode til at kvalificere dialoger i hele organisationen.

 • Implementering af datainformeret ledelse som begreb og metode med fokus på at udvikle den konkrete anvendelse af data – for både ledelse og medarbejdere.

TECHCOLLEGE skal udvikle og implementere et Business Intelligence-system, der kan fremvise relevante data på en nem, overskuelig og tilgængelig måde. Systemet skal på sigt kunne understøtte både kvalitative og kvantitative data.

 • Udvikling og implementering af Business Intelligence-løsning baseret på Power BI inkl. udvikling af et data warehouse.
 • BI-systemet skal integreres i arbejdsprocesserne omkring økonomi, kvalitetsarbejde, HR m.v., således at BI-systemet bliver den vigtigste kilde til præsentation af data i TECHCOLLEGE.
 • Sikre at ledelsen anvender BI-systemet som datakilde. Implementering og brugen af systemet understøttes konkret ved, at økonomikonsulenterne fungerer som BI-konsulenterne i forbindelse med prognosearbejdet.
 • BI-systemet skal opbygges og udbygges i et tempo, så organisationen kan anvende systemet.