Pædagogisk læringskultur på TECHCOLLEGE

 
Praktisk undervisning i automatik på TECHCOLLEGE i Aalborg

Læring med vilje

På TECHCOLLEGE er vi optaget af, at vores uddannelser altid afspejler de kompetencer, som samfundet og arbejdsmarkedet kalder på. Derfor vil vi på TECHCOLLEGE sammen med vores samarbejdspartnere i erhvervslivet, universitetet og andre partnerskabsinstitutioner tage et fælles ansvar for, at eleverne får kompetencer til at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked. 

For eleverne betyder det, at de kan forvente at møde en pædagogisk praksis, der understøtter deres udvikling mod at blive livsduelige. Det betyder, at vi arbejder med såvel elevernes faglige færdigheder, deres personlige kompetencer og deres refleksionskompetencer. Det gør vi ved at arbejde overvejende induktivt og problemorienteret. Formålet er at skabe en rød tråd i elevernes uddannelsesforløb, samtidig med at undervisningen og kvaliteten heraf kontinuerligt kvalificeres. 

Vejen mod en pædagogisk læringskultur baserer sig grundlæggende på et menneskesyn, hvor vi møder eleverne i øjenhøjde og er åbne overfor det spændende nye, som eleverne bringer med fra deres syn på verden. På TECHCOLLEGE understøttes dette ved, at vi eksplicit arbejder med dannelse, eksperimenterende undervisningsmiljø, samarbejde og relation samt digitalisering – alt sammen med et blik for kvalitet samt arbejdsmarked samt videre uddannelse og iværksætteri. 

De nævnte fokusområder udfoldes herunder. 

Dannelse

Dannelse handler om den enkeltes måde at forholde sig til sig selv, andre og verdenen på. Som individ og som fagprofessionel inden for et felt. På TECHCOLLEGE forholder vi os både til, hvilken dannelse der skal til for at blive et livsdueligt menneske i fremtidens samfund, og hvilken uddannelse der skal til for at blive en relevant arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked. 

Derfor arbejder vi på TECHCOLLEGE med dannelse i alle aspekter af vores uddannelser. Det betyder, at lærere, ledere og ressourcepersoner arbejder bevidst med at bidrage til elevernes personlige udvikling, karakterdannelse og faglige stolthed. På den måde får eleverne de bedste muligheder for at blive en del af en innovativ og kreativ arbejdsstyrke. 

Det betyder, at man som lærer på TECHCOLLEGE altid indtænker, hvordan undervisningen medvirker til, at eleverne opnår en faglighed, samt hvordan de forvalter denne faglighed. På den måde trænes eleverne i at tage aktiv del i det arbejdsmarked, der venter dem, deres selvværd styrkes, og de øver sig i at reflektere over egen læring og praksis. På TECHCOLLEGE lærer man noget, og man lærer at lære. 

Som lærer betyder det, at man tager ansvaret for, at eleverne ikke kun bliver til noget, men også bliver til nogen

Eksperimenterende undervisningsmiljø

Arbejdsmarkedet efterspørger elever, der er arbejdsmarkedsparate. I dag betyder det blandt andet, at eleverne skal kunne begå sig selvstændigt i en høj grad af tværfaglig kompleksitet. Derfor vil vi på TECHCOLLEGE stimulere elevers evner til at tænke selv, tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til handling og værdi. 

Derfor er et væsentligt omdrejningspunkt i vores læringsforståelse på TECHCOLLEGE, at læring opstår gennem en eksperimenterende praksis. Vi vil have læringsrum, hvor både elever og lærer har fokus på at være nysgerrige, undersøgende og aktiv lærende. At være aktiv lærende betyder, at læreren rammesætter elevens mulighed for at reflektere og afprøve tanker og færdigheder. Skolens læringsrum skal emme af, at det er tilladt at undres, stille spørgsmål og fejle, fordi vi tror på, at den gode læring opstår gennem refleksion over både produkt og proces. 

Det betyder, at man som lærer gennem en faciliterende rolle rammesætter eksperimenter, og eleverne inviteres til selv at igangsætte eksperimenter, de kan lære af. På den måde trænes eleverne i at få både kompetencerne og modet til at kaste sig ud i ny viden, uden på forhånd at kende svaret. Vi tror på, at man som elev lærer mest ved selv at være aktiv i læreprocessen. 

Samarbejde og relation 

Arbejdsmarkedet forventer ansatte, der evner at samarbejde. Blandt andet fordi mange opgaver i dag er så komplekse, at en enkelt person ikke kan klare opgaven på egen hånd. Samarbejdsevner er nødvendige for at integrere individuel ekspertviden og idéer i en sammenhængende løsning sammen med andre. 

Derfor har vi på TECHCOLLEGE samarbejde i fokus. Vi er klar over, at vi kun kan lykkes, hvis vi er fælles om kerneopgaven – elevernes læring og trivsel. Vi tror på styrkede relationer gennem øget samarbejde, på tværs af og internt i fag og uddannelser. Samarbejdet involverer naturligt eksterne partnere som mestre, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner. Fokus på relationer vægtes, da de har afgørende betydning for såvel elevers som ansattes læring, trivsel og adfærd. 

Det betyder, at man som lærer tager ansvar for, i fællesskab, at skabe et sammenhængende uddannelsesforløb for eleverne. Det betyder også, at man i dialog planlægger undervisning, hvor eleverne får mulighed for at øve deres samarbejdskompetencer. Samarbejdet er til enhver tid karakteriseret ved den gode tone og den konstruktive formative og summative feedback. Dermed er man som lærer selvfølgelig det forbillede, som eleven kan spejle sig i. Det gælder i undervisningsrummet, i samarbejdet med andre kolleger og i samarbejdet med eksterne i forbindelse med praktik mm. 

Digitalisering 

Teknologi ændrer hele tiden den måde, vi arbejder, lærer, kommunikerer, organiserer os, finder information og tilegner os viden på. Den stigende digitalisering af samfundet stiller krav til, hvad det kræver at være borger. Som uddannelsesinstitution vil vi på TECHCOLLEGE tage ansvar for, at vores elever får de almene digitale kompetencer, som livet i et digitaliseret samfund kræver. 

Derfor forholder vi os på TECHCOLLEGE aktivt til teknologi. Således er digitalisering ikke et mål, men et middel til at understøtte skolens læringskultur. 

Det betyder, at man som lærerteam tager ansvar for, at vores elever er dannet til at begå sig i en teknologirig verden. Det gør man ved at tage ansvar for, at eleverne – gennem en sikker digital færden - forstår og reflekterer over digitale teknologiers logikker. Som lærer tilrettelægger man undervisningen, så den styrker elevernes digitale dømmekraft, informationskompetencer og digitale kommunikation. Didaktisk indtænker man som lærer og team, hvordan teknologi kan bidrage til at fremme læring og løfte uddannelseskvaliteten, ved at eleverne udvikler digitale løsninger og produkter, som er understøttet af digitale arbejdsgange. 

Arbejdsmarked, videre uddannelse og iværksætteri

Fremtiden vil kalde på evner og kompetencer til at kunne se på tværs af fag, til at reflektere over egen læring og handling samt til at håndtere og navigere i foranderlighed. Det er ikke nok at mestre fag eller håndværk, og der er en forventning om, at skolens elever følger med i og mestrer fagenes teknologiudvikling. 

Det betyder, at man som lærer skal være bevidst om, hvem der kigger på os, når vi kigger ud ad vinduet. 

Som lærer har man en forpligtelse til at være nysgerrig på disse interessenter, gå i dialog med dem og udfordre hinanden på, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Alle har et ansvar. Skole og praksis. Eleverne skal dannes. Eleverne skal arbejde eksperimenterende, og eleverne skal kunne indgå i relationer og kunne samarbejde - fagligt og tværfagligt. Analogt og digitalt. 

Vores pædagogiske læringskultur på TECHCOLLEGE skal understøtte, at eleverne får kompetencer, så de er rustet til at møde fremtidens arbejdsmarked, være livslang lærende og for de motiverede – at starte selvstændig virksomhed.