Hurtig indsats til trivsel - HITT

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Mange unge mistrives i dagens Danmark, hvilket gør det sværere for de unge at gennemføre en uddannelse. Der er i projektet fokus på at skabe et tæt samarbejde og vidensdeling mellem elevernes ressourcepersoner herunder undervisere, vejledere, kontaktlærer, SPS og mentorer m.fl. for at sikre elevens trivsel og virke forbyggende. Formålet med projektet er at afprøve datainformerede indsatser gennem trivselsmålinger fra eleverne, med henblik på at øge trivslen på bedst og hurtigst mulig måde. Hermed er det projektets forventning at flere unge trives på uddannelserne og sikres succesoplevelsen af at have gennemført en uddannelse.

HVEM STÅR BAG?

Projekter er finansieret er Region Nordjylland.

Logoer - HITT

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Skolernes elever på både GF1 og GF2, da vi ønsker at undersøge mulige forskelle i årsager til frafald mhp. løsning. Det gælder hos den enkelte elev såvel som på klasseniveau og uanset om du er ung på GF1 eller lidt ældre på GF2. Der deltager elever fra alle TECHCOLLEGES uddannelser.

PROJEKTET I TAL?

Projektets samlede budget: 2.857.143 kr.

Region Nordjyllands Uddannelsespulje medfinansierer 2.000.000 kr.

TECHCOLLEGEs samlede budget: 1.320.291 kr.
*Heraf egenfinansiering: 396.087 kr.

Projektperiode: 01.06.2023 – 01.05.2026

I projektperioden deltager ca. 5000 elever og over 250 klasser i trivselsmålingerne og indsatserne.

 

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Mikromålinger og feedback
Der udarbejdes og afprøves initiativer som skal øge trivslen blandt eleverne på baggrund af kontinuerlige mikromålinger og trivselssamtaler for at sikre at der bliver taget hånd om den enkelte elev såvel som klassen.

Handlingsplaner/initiativer
Ud fra de udfordringer der kommer til syne i mikromålingerne kortlægges og der udarbejdes initiativer/handleplaner også kaldt Action Cards, som kan bruges for at sætte hurtigt ind ved bestemte typer for mistrivsel og dermed virke forbyggende. Desuden vil der blive afholdt workshops og kompetenceudvikling til videndeling og inspirationsoplæg, for at klæde ressourcepersonerne på til håndtering af udfordringerne.

Elevrettede aktiviteter
Aktiviteter for eleverne som blandt andet styrker fællesskabet elev-elev imellem og lære-elev imellem samt undervisningsaktiviteter om emner som kan hjælpe eleverne med hverdagsudfordringer.

Evaluering
For at få en retvisende evaluering, evalueres der på den enkelte aktivitet herunder f.eks. det enkelte Action Card mv.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Med projektets indsatser ønsker vi at opnå følgende resultater:

  • Få klarlagt hvor udfordringerne er ift. Elevernes mistrivsel og frafald
  • Øget samarbejde blandt ressourcepersoner
  • Kompetenceløft af ressourcepersoner
  • Udarbejde konkrete handleplaner som fordrer hurtig handling og dermed øger trivslen og dermed mindske frafaldet blandt eleverne
  • Styrket relation elever og ressourcepersoner imellem

KONTAKT

Kristina Margrethe Rasmussen
Fundraiser