Kompetenceudvikling

 

TECHCOLLEGE er en af Nordjyllands største arbejdspladser og samtidig den førende erhvervsskole i Nordjylland. Vi oplever løbende, at kravene til skolens ydelser ændres og øges. Det stiller stigende krav til udvikling af organisationen, ligesom kravene til den enkelte medarbejders kompetenceudvikling skærpes. 

Vi prioriterer på TECHCOLLEGE at give medarbejderne den nødvendige uddannelse og opmuntrer til yderligere uddannelse.

Med sine mange aktivitetsområder rummer TECHCOLLEGE også betydelige muligheder for personlig udvikling, bestemt af medarbejderens evner, vilje og handlekraft.

På TECHCOLLEGE ønsker vi at:

  • sikre, at kompetenceudviklingen har størst mulig effekt for både medarbejderen og arbejdspladsen.
  • sikre, at kompetenceudviklingen planlægges med udgangspunkt i arbejdspladsens strategier og udviklingsmål.
  • skabe gode vilkår for kompetenceudviklingen for hver enkelt medarbejder gennem udvikling i det daglige arbejde.
  • medvirke til, at den ansattes markedsværdi fastholdes og udvikles, således at den ansatte også sikres karrieremuligheder både i og uden for skolen.

Kompetenceudvikling på TECHCOLLEGE omfatter alle aktiviteter, der er forbundet med udvikling af den enkelte medarbejder og/eller teamene. Aktiviteterne kan være deltagelse i udviklingsprojekter, kollegiale supervisioner, sidemandsoplæring, seminarer, konferencer, kurser, kompetencegivende uddannelser og udvikling i jobindhold.

Lederudvikling
Til nye ledere på TECHCOLLEGE udarbejdes området et særlig tilrettelagt introduktionsprogram. Formålet med programmet er at understøtte og accelerere den nye leders kendskab til organisationen og rollen som uddannelseschef på TECHCOLLEGE. 
 
Medarbejderintroduktion

På TECHCOLLEGE ønsker vi, at alle nye medarbejdere på en god og effektiv måde bliver integreret i de sociale og faglige netværk i jobbet. Introduktionen af nye medarbejdere foregår fortrinsvis i den lokale afdeling. Det er nærmeste leder, der har ansvaret for, at et introduktionsprogram bliver udarbejdet forud for den ansattes første arbejdsdag.
Desuden inviteres nye medarbejdere på TECHCOLLEGE (primært fastansatte) til en fælles introduktionsdag. Her får medarbejderen blandt andet lejlighed til at møde repræsentanter fra skolens ledelse, høre om overordnede organisatoriske forhold. 

 

MUS og TUS 
Kravene til skolens ydelser ændres og øges løbende. Det stiller krav til udvikling af organisationen, ligesom kravene til den enkelte medarbejders kompetenceudvikling øges, med henblik på at den enkelte fortsat skal kunne udføre sit job og indgå i nye arbejdsformer. Derfor skal alle teams årligt have en teamudviklingssamtale (TUS), ligesom alle medarbejdere skal have en individuel medarbejderudviklingssamtale (MUS). TUS og MUS varierer i form afhængig af den enkelte medarbejders ansættelsesområde og opgaver. Eksempelvis er indholdet af en udviklingssamtale forskelligt, afhængig af om du er ansat som lærer eller som administrativ medarbejder.

 

Kompetenceudvikling for nye EUD-lærere
Som nyansat EUD-lærer på TECHCOLLEGE er den ansatte forpligtet til at tage en diplomuddannelse i erhvervspædagogik, hvis ikke allerede uddannelsen eller andet tilsvarende er erhvervet. Uddannelsen skal være gennemført senest 4 år fra ansættelsestidspunktet.

På TECHCOLLEGE er vi glade for, at niveauet for lærernes pædagogiske kvalificering er på diplomniveau. Et veluddannet lærerkorps, der arbejder ud fra en solid forankring i pædagogisk teori, løfter undervisningen og uddannelsen. Skolen investerer med glæde EUD-lærernes uddannelse, fordi vi tror på, at pengene er givet godt ud. Vi tror på, at vores lærere vil bidrage til at skabe værdi for eleverne, for skolen og dermed i sidste ende for samfundet.

 

Kompetenceudvikling for nye gymnasielærere
Nyansatte gymnasielærere på TECHCOLLEGE, skal gennemføre og bestå pædagogikum, dvs. en pædagogisk uddannelse, for at få undervisningskompetence til at undervise.

En universitetsuddannelse i et eller flere gymnasierelevante fag giver den faglige kompetence til at undervise, men det at undervise kan også betragtes som et fag. Derfor skal alle nyansatte gymnasielærere klædes teoretisk og praktisk på til jobbet med et pædagogikum.

Pædagogikum tager et år og giver undervisningskompetence i alle de gymnasiale uddannelser stx, hf, hhx og htx.