Flere uddannelsesaftaler og den gode opstart (kosmetiker)

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

TECHCOLLGE ønsker at iværksætte en indsats for at indgåelse af flere og tidligere uddannelsesaftaler for kosmetikere og samtidig støtte mestrene i samarbejdet med de yngre elever.

Kosmetikerbranchen er kendetegnet ved et stort antal små enkeltmandsvirksomheder med ingen eller ganske få ansatte ud over ejeren selv. En stor del af virksomhederne (såvel godkendte som ikke-godkendte) tager ikke elever, og de der gør, er primært interesserede i at tage de lidt ældre elever, hvorfor det er svært for vores helt unge elever at finde en læreplads.

Ved afslutningen af GF2 er det blot 17,9% (2019) af vores elever, der har en uddannelsesaftale. Dette tal stiger dog til 40,7% 3 måneder efter afslutningen af GF2.

Kosmetikervirksomhederne er desuden ikke organiseret i eks. et laug og giver selv til kende, at de savner muligheden for netværk med kolleger.

HVEM STÅR BAG?

Ved aktiviteter i forbindelse med Lærepladsunderstøttende aktiviteter (LUT) har TECHCOLLEGE fået bevilliget midler til projektet af Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat.

Aktiviteten udarbejdes i samarbejde med Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • Kosmetiker

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 220.000 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 220.000 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 0 kr. 

Projektperiode: 01.08.2022 – 01.10.2023

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

I projektet vil man:

  • Afvikle netværksarrangement for kosmetikervirksomheder med det formål at informere om trepartsaftalens indhold. - Her særligt om mulighederne ved at ansætte lærlinge og indgå uddannelsesaftalerne tidligere. Ligeledes vil virksomhederne blive klædt bedre på til at modtage en (ung) elev.

    Skolens lærepladskonsulent vil efterfølgende foretage opfølgende besøg hos de deltagende virksomheder, der ikke i forvejen har elever, med henblik på at matche dem med en af vores elever på grundforløbet.

  • Udarbejde en praksisrettet håndbog til mestrene om ’Den gode opstart’. Bogen vil i samarbejde med LUU blive udarbejdet på en workshop, hvor repræsentanter fra elev- og faglærergruppen og mestre vil give input til at kvalificere indholdet. Håndbogen skal både indeholde gode tips til det at tage imod og samarbejde med en ung, men også en praksisrettet beskrivelse af praktikmålene og uddannelsens faglige indhold.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Det forventes, at evalueringen af netværksarrangementet vil give os vigtig viden om kosmetikervirksomhedernes behov og fremtidige ønsker. Denne viden vil vi bruge i det fremtidige relationsarbejde med branchen og i planlægningen af eventuelle lignende arrangementer.

Håndbogen om ’Den gode opstart’, har vi en forventning om, vil blive implementeret på både vores kosmetiker- og frisøruddannelse samt fungere som skabelon vil kunne udbredes til flere uddannelser og skoler efter endt projekt.

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder