Vedtægter for Club 53

Vedtægter for Club 53 Tech College Aalborg

§1. Foreningens navn: Club 53 Tech College Aalborg.

§2. Foreningen tegnes af oldermanden og kassereren.

§3. Foreningens formål er at bibeholde et socialt og selskabeligt samvær.

§4. Som medlemmer kan optages al skolens nuværende og afgående personale, som er eller fylder 53 år samt deres partner.

§5. Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år.

Oldermanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.

Revisor vælges for 2 år. Revisorsuppleant vælges hvert år.

§7. Foreningens regnskab er et helt kalenderår fra september.

§8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ved udgangen af september.

Stemmeberettigede/valgbare er foreningens betalende medlemmer.

Dagsorden skal indeholde følgende:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Oldermandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse jvf § 6
  • Valg af revisor på lige år og revisorsuppleant hvert år
  • Eventuelt (herunder kan intet vedtages)

§9. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Afholdes 1 gang om året med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sendes pr. mail/brev. Forslag skal være oldermanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag skal fremgå af dagsordenen.

§10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsender krav herom til oldermanden med angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet. Der indkaldes pr. mail/brev.

§11. Opløsning af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på en indkaldt generalforsamling og kun såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Ved opløsning af foreningen besluttes, hvordan overdragelse eller fordeling af evt. formue til medlemmerne skal foregå.

Revideret på generalforsamlingen Aalborg den 8. oktober 2012