Bygningsautomatik-tekniker

 
Kursus starter den 03.09.2024

Modul 1: IBI, FUNKTION OG MONTAGE
Den 03.09.2024 - 05.09.2024

Modul 2: CTS-ANLÆG, PROGRAMMERING OG FEJLFINDING
Den 07.10.2024 - 09.10.2024

Modul 3: KNX-INSTALLATIONER, PROGRAMMERING & SYSTEMKENDSKAB
Den 04.11.2024 - 07.11.2024

Modul 4: BELYSNINGSANLÆG, ENERGIEFFEKTIVISERING OG KOMFORT
Den 02.12.2024 - 04.12.2024

Modul 5: IoT I EL-BRANCHEN - INTRODUKTION
Den 11.12.2024 - 12.12.2024

BYGNINGSAUTOMATIK TEKNIKER

Bliv specialist inden for bygningsautomatik IBI/IHC, CTS og KNX.
15 dages uddannelse fordelt over en længere periode med nedenstående moduler. 

Modul 1: 
IBI, funktion og mondtage

Lær at kable og montere komponenter til en intelligent bygningsinstallation (IBI/IHC).

Der vil på kurset være små praktiske øvelser med IHC, KNX, DALI samt DALI-gateway.

 • Forståelse for bygningers intelligente installationer og deres indbyrdes samspil.
 • Indsigt i hvordan intelligente bygnings installationer og programmering af disse, kan medvirke til at energieffektivisere en bygning og øge komforten.
 • Kendskab til forskellige topologier, fx DALI, KNX, Modbus og BACnet.
 • Kendskab til forskellige typer af konventionelle analoge og digitale signaler.
 • Oplægning og tilslutning af kabler og montering af komponenter til intelligente bygningsinstallationer under hensyn til kabeltyper. 
 • Fejlfinding af de mest almindelige fejltyper.
 • Kvalitetssikring af arbejdet og udførelse af dokumentation for udført arbejde

Modul 2:
CTS-anlæg, programmering og fejlfinding

Lær at programmere og idriftsætte et CTS-anlæg under hensyn til gældende regler og normer.

Kurset har fokus på ventilation.

 • Kendskab til principperne bag konfigurering og programmering af CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring)
 • Opsætning af grafisk brugerflade.
 • Kendskab til forskellige muligheder for energibesparelse i forbindelse med CTS-anlæg.
 • Foretage simple opkoblinger på mindre CTS-anlæg ud fra viden om, hvordan man idriftsætter og regulerer et CTS-anlæg
 • Kendskab til gældende love og regler. 
 • Kvalitetssikring af eget arbejde og udførelse af dokumentation af udført arbejde.
 • Fejlfinding af de mest almindelige typer fejl på CTS-anlæg.

Der anvendes Siemens Synco.

Modul 3:
KNX-installationer, programmering og systemkendskab

Få grundlæggende forståelse for intelligente installationer med KNX og lær at foretage en simpel programmering af en KNX-installation.

 • Opnåelse af grundlæggende forståelse for intelligente installationer med KNX, herunder muligheder og begrænsninger
 • Kendskab til KNX så der kan ydes vejledning til kunder om KNX- systemets anvendelsesmuligheder
 • Kendskab til planlægning og opbygning samt kvalitetssikring af en mindre KNX-installation ud fra de gældende regler og normer for KNX systemets netværkstopologi og stærkstrømbekendtgørelsens bestemmelser
 • Foretage simpel programmering ved hjælp af programmeringssoftwaren ETS samt idriftsætte og dokumentere en mindre KNX- installation
 • Opbygning af KNX- installationer med flere linjer
 • Anvendelse af programmeringssoftwaren ETS til lokalisering af fejl og fejlfinding på KNX- installationer
 • Programmering og indstilling af programparametre på KNX- installationer til bygninger

Modul 4:
Belysningsanlæg, energieffektivisering og komfort

Lær at optimere eksisterende anlæg og rentabilitet ved investering i nyt anlæg. Lær at vælge mulige løsninger på baggrund af kendskab til forkoblinger, drivere, gateways, IoT (Internet of Things) og PoE (Power over Ethernet).

 • Vejledning af kunden i valg af løsning baseret på beregninger af rentabilitet (tilbagebetalingstider) ved investering i nyt anlæg i forhold til optimering af eksisterende anlæg.
 • Ud fra kundens behov udvælge mulige løsninger på baggrund af kendskab til forkoblinger, drivere, gateways, IoT (Internet of Things) og PoE (Power over Ethernet).
 • Udvælge, placere og installere styring og styringskomponenter for et belysningsanlæg, heriblandt DALI, PWM (dæmpeteknik), zonestyring, sensorer og controllere.
 • Ved installation højdetagning for at undgå elektrisk støj (EMI og EMC) i forbindelse med belysningsstyringer.
 • Deltageren programmerer og indregulerer eksisterende eller nye belysningsanlæg med sigte på høj energieffektivitet og optimal komfort. Deltageren kan desuden foretage fejlfinding og -retning af almindelige fejltyper.
 • Deltageren kvalitetssikrer eget arbejde.
 • Deltageren har kendskab til drifts- og vedligeholdelsesplaner, herunder målinger og data mhp. dokumentation.

IoT i el-branchen - introduktion

Lær at anvende enkle Internet of Things (IoT)-sensorer og -applikationer til el-installationer i bygninger.

Kursusindhold

 • Anvende enkle Internet of Things (IoT)-sensorer og -applikationer til el-installationer i bygninger.
 • Kendskab til forskellige typer af IoT-sensorer og enkle IoT-applikationer, der er relevante for elektriske installationer (eksempelvis Kmåling af el-forbrug og effekt, indeklima, dørstatus, lysniveau, røgdetektion).
 • Opsætte sensorer og forbinde dem til relevante applikationer og platforme.
 • Indsamle enkle data fra installationerne og anvende disse data til at forbedre anvendelsen af installationen, fx gennem forbedret brandsikring eller bygningsdrift.
 • Forståelse for mulighederne ved at anvende IoT i el-installationer og kan medvirke til at afdække kundebehov med blik for nye IoT-muligheder og den værdi, de kan skabe.
 • Kommunikere fordelene af enkle IoT-løsninger til kunden.

Efter kurset kan deltageren installere og indregulere et belysningsanlæg med sigte på energieffektivitet og optimal komfort. 

Målgruppe
Uddannelsesforløbet er for dig som arbejder med eller skal arbejde med bygningsinstallation.

Kursusbevis
Der udstedes kompetencegivende kursusbeviser og supplerende uddannelsesbevis.

AMU-nr Fag Dage
48947 IBI - funktion og montage 3
48949 CTS-anlæg - Programmering og fejlfinding 3
48952 KNX-installationer, programmering & systemkendskab 4
48886 Belysningsanlæg - energieffektivisering og komfort 3
49702 IoT i el-branchen - introduktion 2

Fordelagtige deltagervilkår

Hvis du er i job og har uddannelse til og med faglært niveau, kan din arbejdsgiver under kurset opnå VEU-godtgørelse op til 940 kr. pr. dag (2024-sats). Hvis du har mere end 60 km fra dit hjem til skolen, kan du/din arbejdsgiver opnå tilskud til indlogering i Aalborg på op til 550 kr. pr. døgn og derudover tilskud til transport.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder her på siden.

Tilskud og økonomi

Økonomi

De allerfleste kurser hos TECHCOLLEGE er AMU-kurser. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse og er kompetencegivende voksenuddannelse. Du kan deltage i AMU-kurser under fordelagtige vilkår, fordi Undervisningsministeriet yder økonomisk støtte. Læs om dine muligheder herunder.

Er du i job eller selvstændig, og har du uddannelse til og med faglært niveau, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den lave sats. Der kan opnås VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 940 pr. dag svarende til fuld dagpengesats (2024-sats). Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, kan du få tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges sammen med VEU-godtgørelsen.

Er du i job eller selvstændig, og har du en kort videregående eller videregående uddannelse, gælder følgende:

Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus. Du eller din arbejdsgiver skal betale den høje sats. Der er ingen tilskud fra Undervisningsministeriet, derfor opkræves den fulde kursuspris. Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), ligesom indkvartering, forplejning og transport er for egen regning. 

Hvis du ikke har brugt din videregående uddannelse indenfor de seneste 5 år, betragtes den som forældet, og du har derfor mulighed for at søge tilskud til mad og overnatning samt VEU-godtgørelse (se vejledningen ovenfor under ”uddannelse til og med faglært niveau”). Du skal dog stadig betale den fulde kursuspris.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder følgende:

Det er for dig som ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger til den a-kasse, der skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, har du ret til tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning. Efter kurset kan du få refunderet op til 550 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter. Dette gøres via Skolernes Digitale BlanketFlow: www.sdbf.dk. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Er du ledig, og tager du uddannelse som led i en jobplan, gælder følgende:

Det er for dig som ledig, der ønsker at deltage på uddannelse som led i en jobplan, gratis at deltage i AMU-kurser. I forbindelse med tilmelding skal du oplyse TECHCOLLEGE om kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler, som skal bevilge dig de ønskede kurser. Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, skal du før kursusstart træffe aftale med dit Jobcenter om at bevilge og betale for dine udgifter til mad og overnatning. Desuden kan du søge tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 1,12 pr. km efter de første 24 km. Dette søges på blanket AB421, der skal indsendes til din a-kasse. Du finder link til blanketten her: https://info.jobnet.dk/blanketter

Finansiering via Kompetenceudviklingsfonde
Kompetencefondene er et tiltag i de fleste overenskomster, der kan betyde, at din arbejdsgiver allerede indirekte har betalt for kurset! Du kan søge om tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. Du kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse, og du kan søge kompetencefondene om tilskud til kursusgebyr, lønrefusion og indlogering. Spørg om mulighederne på din arbejdsplads.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Ovenstående er lovgivning, og satserne er gældende i 2024. Der tages forbehold for eventuelle lovændringer.

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding hvis du er i job eller selvstændig:

Du eller din arbejdsgiver står selv for kursustilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved AMU-kurser. Dette gøres via portalen www.voksenuddannelse.dk.
Når du klikker "Tilmeld" på en kursusside, bliver du automatisk linket videre til www.voksenuddannelse.dk

TECHCOLLEGE står gerne til rådighed med vejledning i brugen af www.voksenuddannelse.dk

 

Tilmelding hvis du er ledig:

Hvis du er ledig, skal du blot klikke på ”tilmelding” på kurset på vores hjemmeside og svare nej til, at du er i job. Herefter skal du udfylde tilmelding. Husk at skrive kontaktoplysninger på din jobcentersagsbehandler i bemærkningsfeltet. Vi sørger efterfølgende for at sende aktuelle blanketter til dig, dit Jobcenter og A-kasse.

Indkaldelse:

Ved tilmeldingen vælger du/din arbejdsgiver selv, om indkaldelsen til kurset skal sendes til enten dig og/eller din arbejdsgiver og indkaldelsen sendes til e-boks.

 

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbuds- og udeblivelsesafgift:

Hvis du framelder dig kurset senere end en uge før kursusstart:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 1.500 kr.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 2.500 kr.

Hvis du udebliver fra kurset, uden at give kursusafdelingen besked:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 2.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 3.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.

Du kan fritages for at betale afgiften, hvis:
1. Arbejdsgiver dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
2. Arbejdsgiver erstatter en tilmeldt medarbejder der bliver forhindret med en anden.
3. Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
4. Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Ændringer og forbehold
Vi forbeholder os ret til at aflyse annoncerede kurser, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

 

Overnatning

Overnatning

Et kursusophold i Aalborg kan give dig mange oplevelser alene eller sammen med andre kursusdeltagere.

Hvis du har mere en 60 km fra dit hjem til skolen, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få refunderet op til kr. 550 pr. døgn for dokumenterede udgifter til mad og overnatning. Ønsker du at læse yderligere om reglerne/bekendtgørelsen vedr. tilskud til mad og overnatning kan det gøres her.

Sådan gør du:

 • Du skal selv booke og betale for mad og overnatning (det SKAL være et CVR-registreret overnatningssted).
 • Du får ikke tilskud til mad og overnatning i weekender mellem to kursusuger.
 • Du kan få overnatning fra dagen før kursusstart, hvis det er rimeligt i forhold til kursusdeltagelsen.
 • Ved ankomst dagen før kursusstart gives der ikke tilskud til kost.

Book eventuelt overnatning hos: 

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg, tlf. 9812 1900

TECHCOLLEGE samarbejder med KOMPAS Hotel Aalborg, som ligger tæt på skolen og samtidig tæt på Aalborg Centrum. Her kan du få lidt reduceret pris for indlogering. Inkluderet i prisen er morgenmad samt fitness i DGI Huset Nordkraft, som ligger lige overfor hotellet.

Ved booking af værelse hos KOMPAS Hotel Aalborg, oplys venligst bookingkode: ”TECHCOLLEGE”.

 

Andre overnatningsmuligheder – se: http://www.visitaalborg.dk/aalborg/turist

Hvis det valgte overnatningssted ikke tilbyder morgenmad, kan du købe både morgenmad, frokost og kaffe/kage til fornuftige priser i skolens kantine.

 

Dokumentation:

På den originale faktura for overnatningen skal anføres:

 • Fulde navn og adresse på overnatningsstedet.
 • Kvittering fra overnatningsstedet for modtagelse af betalingen.
 • Dit navn.
 • Overnatningsperiodens start- og slutdato skal fremgå.

Refusion foregår via dette link:   

www.sdbf.dk 

Se vejledning her.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

Privatpersoner
Hvis du tilmelder dig som privatperson, er der er ingen tilskudsmuligheder.

Kontakt

Samira Yasbel Peña Tovar
Uddannelsessekretær
Henrik Holm Jensen
Salgs- og forretningsudvikler
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Hold dig opdateret inden for de fagområder, der interesserer dig - tilmeld dig TECHCOLLEGEs nyhedsbrev.

Det er helt gratis, og vi lover selvfølgelig, at vi ikke spammer din mailboks.

Klik her for at tilmelde dig