Uddannelsesaftaler

Generel information om uddannelsesaftaler
Uddannelsesaftalen er en forpligtende kontrakt, som både eleven og virksomheden skal underskrive. Virksomheden forpligter sig til at sørge for den praktiske del af elevens uddannelse, og eleven er forpligtet til at løse de opgaver, arbejdsgiveren sætter eleven til. Eleven får overenskomstfastsat løn som lønmodtager i hele aftaleperioden, også under skoleopholdene.

Support-teamet og praktikpladskonsulenterne har formularer til uddannelsesaftaler og kan hjælpe med at udfylde dem. Fra 1. juli 2017 overgår skolen til at bruge digitale uddannelsesaftaler. Skemaerne kan også findes her:

Direkte link til blanketter

Prøvetid og ophør af aftale
De første tre måneder af praktiktiden er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af elev eller arbejdsgiver. Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig. Den kan kun ændres, hvis begge parter er enige – eller hæves, hvis én af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser. Ophævelse skal ske på en særlig blanket – spørg praktikpladskonsulenten, eller brug linket ovenfor.

Hvis en elevs uddannelsesaftale ophæves, skal eleven søge en ny aftale for at kunne færdiggøre sin uddannelse. Eleven skal kontakte praktikcenteret for at få hjælp til en anden uddannelsesplads. 

Mister eleven praktikpladsen uden egen skyld, f.eks. hvis virksomheden ophører, og det ikke lykkes eleven med det samme at få en ny plads, kan eleven kontakte praktikcenteret og søge om at komme i skolepraktik, hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik og eleven i øvrigt opfylder nogle bestemte kriterier.

Forskellige former for uddannelsesaftaler
Der er i dag en række af muligheder for at tilpasse en lærlingeansættelse til forholdene i den konkrete virksomhed. Nedenfor vil de kort blive præsenteret som eksempler, men praktikcenteret hjælper naturligvis med at finde den form der passer bedst til virksomhedens aktuelle muligheder.
Som virksomhed skal I være godkendt til den del uddannelsesaftalen dækker.

1) Den almindelige uddannelsesaftale
Virksomheden skal være godkendt til hele elevens uddannelsesforløb og samarbejder med erhvervsskolen om hele elevens uddannelse, dvs. alle praktik- og skoleforløb.
Virksomheden har det økonomiske, juridiske og uddannelsesmæssige ansvar i hele aftalens forløb.
Uddannelsesaftalen kan laves efter grundforløbet eller før elevens start på grundforløbet.

2) Kombinationsaftale
En (ordinær) kombinationsaftale er en særlig form for aftaler, hvor eleven har aftale med flere virksomheder om praktikken. Det særlige ved denne ordinære kombinationsaftale er, at alle elementer i aftalen skal være på plads ved start på første del af kombinationsaftalen.

3) Aftale om ny mesterlære
Ny mesterlære er en særlig form for start på en erhvervsuddannelse, hvor eleven starter med et år i en virksomhed. I løbet af dette år skal eleven opnå kompetencer, så han/hun er klar til at starte hovedforløbet. Virksomheden overtager dermed ansvaret for at nå uddannelsesmål, der normalt er skolens mål i grundforløbet.
Aftalen om ny mesterlære dækker normalt hele uddannelsesforløbet.

4) Kort uddannelsesaftale
En kort uddannelsesaftale skal omfatte mindst en praktikperiode og det efterfølgende hovedforløb eller omvendt. Der er mulighed for at ansætte eleven i f.eks. 10 måneder, hvor otte måneder er i virksomheden og to måneder er i forbindelse med skoleophold. Den korte aftale kan forlænges eller fornyes.

5) Aftaler med skolepraktikelever
I nogle fag er der mulighed for skolepraktik for elever, der ikke har fundet praktikplads efter grundforløbet.
Med elever i skolepraktik kan der laves flere former for uddannelsesaftaler i virksomhederne:

Restaftale
En restaftale kaldes den sidste aftale, som en elev indgår, hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at gennemføre praktikken med mere end én aftale, f.eks. i tilfælde af virksomhedsophør eller hvis eleven af anden grund får opsagt sin oprindelige aftale.

Delaftale for elever i skolepraktik
Delaftaler har i aftaleperioden samme forpligtelser for begge parter som en almindelig uddannelsesaftale, og eleven er overenskomstaflønnet efter de samme regler.

 

 Læs mere om at have en elev på undervisningsministeriets læringsportal.