Studie- og ordensregler og politikker

 

På disse sider kan du læse de regler og politikker, som gælder for hele TECHCOLLEGE. 

Ordensreglement

Skolens ordensreglement omfatter følgende regler og politikker:

Ordensregler for elever

Generelle forhold vedr. din læring
Når du arbejder i klasselokaler, værksteder, klinikker osv., skal du altid følge de anvisninger, dine lærere giver dig med hensyn til opførsel, påklædning, brug af bærbar pc og oprydning.
Din påklædning skal overholde de for branchen sikkerhedsmæssige normer og regler. Desuden skal din påklædning gøre det muligt at have en åben og fri kommunikation mellem dig og de andre elever og mellem dig og dine lærere i undervisningen, fordi dette er en forudsætning for din læring.
I alle værksteder og lokaler skal du altid følge og overholde sikkerhedsreglerne.

Ugentlig arbejdstid 
På TECHCOLLEGE tager undervisningen udgangspunkt i en arbejdstid på 37 timer om ugen. Forberedelse, hjemmearbejde, skriftlige opgaver, ekskursioner, virksomhedsbesøg, studieture og projekter tæller med og udgør sammen med dine skematimer en 37 timers arbejdsuge. 

Opgaveaflevering og hjemmearbejde 
Som elev har du pligt til at forberede dig og aflevere dine opgaver og projekter til tiden. Vi forventer, at du selv skriver/udarbejder dem. Det er ikke tilladt at skrive af eller kopiere fra internettet eller fra andres opgaver. Gør du det, opfattes det som snyd, og opgaven bliver ikke bedømt.

De enkelte afdelinger har nærmere regler for opgaveafleveringer. Dem kan du finde i den lokale undervisningsplan for din uddannelse.     

Studieaktivitet og fravær 
Alt fravær registreres og kan aflæses Studie+. Skolen følger løbende op på, om du har fravær og holder din mester orienteret. 

Hvis du er syg, skal skolen have besked hver dag inden kl. 8.15. Du melder du dig syg via Studie+. Der skal sendes besked hver dag i den periode, du er syg.

 

Ordensregler, gældende fra 15. marts 2021

Adfærdskodeks for elever

Hvad og hvem? 
Dette adfærdskodeks handler om, hvordan skolen forventer, du opfører dig, mens du er under uddannelse. Adfærdskodekset er henvendt til elever og kursister over alt på TECHCOLLEGE og skolehjemmet.

Hvorfor? 
Som elev er du med til at skabe en god fælles kultur på din skole. Det gør du gennem dine holdninger og din adfærd. Dvs. det handler om, hvordan du opfører dig over for andre, ikke kun når du er i dit daglige undervisningsmiljø på skolen, men også uden for skolen på alle elektroniske platforme og sociale medier. (i sms’er, på facebook, chat osv.). På TECHCOLLEGE accepterer vi ikke krænkende adfærd, da det kan have uoverskuelige konsekvenser for den person som udstilles og påvirke personens fremtid.

"Skolekultur" betyder "hvordan det er at være på en skole". På TECHCOLLEGE vil vi have en skolekultur, der er kendetegnet ved, at alle skolens afdelinger er trygge og udviklende læringssteder, kendetegnet ved respekt og fællesskab og elever og kursisters aktive deltagelse i undervisningen.

Det forventer vi 
Det er vigtigt, at din adfærd på skolen er positiv og aktiv. Med det mener vi, at vi forventer:

 • at du stiller krav til dig selv og andre i en positiv ånd, og at du modtager andres krav og forventninger til dig i en positiv ånd.
 • at du er med til at passe på skolen, dvs. at du rydder op efter dig selv, hjælper med at holde orden i klassen og behandler skolens ting ordentligt.
 • at du viser hensyn til andre og respekterer, at mennesker er forskellige, fx i forhold til køn, alder, seksualitet, religion, nationalitet og politiske holdninger.
 • at du både på og uden for skolen opfører dig sådan, at du ikke generer andre elever eller ansatte på skolen. Det gælder både i den fysiske og den virtuelle verden, dvs. på alle elektroniske platforme og sociale medier (i sms’er, på facebook, chat osv.)
 • at du taler i et sprog, der ikke generer eller støder andre.
 • at du møder til tiden og deltager aktivt i undervisningen – hver gang du har timer og i alle timerne. Aktiv deltagelse gælder også for virtuel undervisning. Her skal du have dit kamera tændt, så du kan ses af læreren, når det er krævet i undervisningen. Hvis du ikke har mulighed for at bruge kamerafunktion på din PC, skal du have en særlig aftale med skolen om, at du er fritaget, herunder aftale hvordan vi så kan sikre, at du kan registreres aktiv tilstedeværende i undervisningen.
 • at du følger skolens It-regler, hvilket bl.a. betyder, at det ikke er tilladt lægge filer, billeder og video fra skolen og skolens undervisning og af skolens ansatte og elever ud på internettet på steder som Facebook, Instagram, YouTube og lignende.

Adfærdskodeks, gældende fra 15.03.2021

Voldspolitik

Denne voldspolitik gælder for alle elever og kursister på TECHCOLLEGE.

På TECHCOLLEGE anser vi vold, mobning, hærværk, tyveri og trusler for at være et fælles problem, som vi vil forebygge, være åbne om, lægge mærke til og straks gribe ind over for. Vi accepterer ingen af delene.

Hvad er vold? 
Vold kan både være fysisk og psykisk:

 • Fysisk vold kan være slag, spark, skub, bid, knivstik, kvælningsforsøg og lignende.
 • Psykisk vold kan være nedsættende bemærkninger, ydmygelser eller verbale og nonverbale trusler som fx mobning og chikane. Psykisk vold kan både ske i den virkelige verden og over elektroniske platforme som fx chat og sms!

Særligt om mobning 
På TECHCOLLEGE definerer vi mobning som når en person flere gange føler sig angrebet, såret, gjort til grin eller nedværdiget og har svært ved at forsvare sig. Det kan være på skolen, på skolehjemmet, på vej til og fra skole, i fritiden og på sms eller andre elektroniske platforme. Mobning kan også handle om, at man bliver udelukket fra det sociale fællesskab eller andre sladrer om én.

Drillerier er helt almindelige og er ikke det samme som mobning. Drilleri opfattes som godsindet af både den, der driller og den, der bliver drillet. De fleste mennesker kan fornemme forskel på almindelig drilleri og ondskabsfuld mobning. Mennesker er forskellige, og derfor kan noget, der opfattes som drilleri i én situation, opfattes som mobning i en anden.

Sådan griber skolen ind 
Skolen tager altid hånd om dem, der bliver angrebet, og om dem der uretmæssigt bliver anklaget for at have begået vold. Hvis du selv udsættes for fysisk eller psykisk vold eller ser andre, der udsættes for vold, har du pligt til at melde det straks til den nærmeste underviser eller leder.

Hjælp til voldsramte 
Underviseren eller lederen sørger for hjælp og støtte til den voldsramte og evt. klassekammerater og kolleger, der har overværet overfaldet. Det kan fx være i form af lægebehandling og psykologhjælp. Underviseren eller lederen sørger også for, at den voldsramte ikke skal være alene i timerne efter voldsepisoden og vælger evt. en støtteperson. 

Konsekvenser for voldsudøvere 
Udøver man vold, bliver man bortvist fra skolen med øjeblikkelig virkning. Det gælder også ved grov mobning. De videre konsekvenser afhænger af voldens karakter, en vurdering af den konkrete situation, og om der falder dom i en voldssag.

Voldspolitik gældende fra 1. november 2010

Antimobbestrategi

Formål:

Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?
Målet med denne strategi er give medarbejderne på TECHCOLLEGE handlemuligheder for at arbejde med elevernes trivsel, forebygge og håndtere mistrivsel.

Hvad forstår vi ved mobning?
Mobning et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer, hvor en eller flere udfører en eller gentagne handlinger, der overskrider en andens grænser. Desuden indebærer mobning en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og dem/den, der bliver mobbet.

Uddybning:

Mobning er ofte et gruppefænomen
Mobning foregår i og omkring fællesskaber både offline og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller.

 • Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på, når det ikke lykkes at samles i fællesskaber om andre emner/aktiviteter.
 • Uanset hvor mobningen foregår, kan mobbeårsagen ikke udelukkende tillægges enkelte individer.

Udstødelseshandlingerne får en systematisk karakter

 • Udstødelseshandlinger i forbindelse med mobning bærer præg af eksklusion eller fornedrelse.
 • Handlingerne har ofte en systematik, der for eksempel kan komme til udtryk ved, at det er den/de samme person(er), der er offer for handlingerne. Det kan dog hurtigt skifte, hvilke børn/unge der inkluderes i fællesskabet, og hvilke der ekskluderes.

Mobning kan være direkte og forfølgende eller indirekte og udelukkende

 • Mobning kan komme til udtryk ved synlig og direkte forfølgelse, for eksempel hvis en elev gentagne gange oplever at blive slået, kaldt grimme ting eller latterliggjort på sociale medier.
 • Mobning kan også komme til udtryk ved den mere tavse, skjulte udelukkelse, for eksempel hvis klassekammerater går, når eleven kommer, vender øjne, hvisker, ikke liker opslag på sociale medier, etc.

Mobning foregår i en formel social sammenhæng, som den unge indgår i

 • Den unge er en del af en institution, som for eksempel en ungdomsuddannelse, hvor den unge har sin hverdag.
 • Den sociale sammenhæng opleves af den unge som en forudsætning for at være en del af fællesskabet. Det kan for eksempel være fritidsklubber, sportsklubber eller digitale rum. For at være en del af et almindeligt ungdomsliv opfattes det som nødvendigt for unge at opholde sig disse steder.

Mobning forudsætter en magtubalance

 • En magtubalance forekommer, hvor det er blevet socialt accepteret, at en eller flere personer er mindre værd end andre.

Hvad er digital mobning?
Hvis mobning opstår, vil de digitale medier ofte være med til at tydeliggøre en sårbar og ekskluderet position. Begrebet digital mobning dækker over krænkende og nedværdigende handlinger, som unge udsættes for gennem sociale medier, hvor de interagerer med andre unge, og hvor handlingerne systematisk er rettet mod én eller flere personer. Der findes også en række andre særlige kendetegn ved den mobning, som udøves gennem digitale medier.

Kendetegn ved digital mobning
Digital mobning kan foregå døgnet rundt – og der er ikke noget fristed. Den, som det går ud over, føler sig sjældent sikker i det digitale rum og er sjældent i fred.

 • Beskeder og billeder kan blive set af rigtig mange – man ved ikke, hvor mange der ser et billede, en video, en besked eller en kommentar. Uvisheden styrker utrygheden, ubehaget og afmagten.
 • De, der chikanerer, kan være anonyme, og der kan herske stor usikkerhed omkring, hvem afsenderen er. Det forstærker også oplevelsen af afmagt, fordi man ikke kan holde bestemte personer ansvarlige.
 • Det kan foregå i lukkede grupper, som ofte er usynlige for andre – for eksempel voksne. Det er derfor også svært at bevise, at man bliver mobbet.
 • Kropssproget mangler i den digitale verden, så hårde ord kan føles ekstra sårende.
 • Mobningen kan både forekomme globalt og lokalt – det vil sige, at hele verden er tilskuere, selv om mobningen for eksempel sker i klassen.
 • Den magtubalance, der ofte sker i et fællesskab, når der foregår mobning, forstærkes i mange tilfælde i de digitale rum, hvor de unge er til stede uden voksne.

Forebyggelse:

Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke til mobning?
Trivsel er en helt afgørende forudsætning for, at eleverne kan blive fagligt dygtige og livsduelige. På TECHCOLLEGE hænger trivsel sammen med begreberne selvbestemmelse, læring og relationer. For at trives og være motiveret for de aktiviteter, som man indgår i, så har man behov for:

 • at opleve en grad af fri vilje og personligt initiativ
 • at opleve fagligt passende udfordringer
 • at opleve gode relationer

I forhold til sidstnævnte gælder det både de gode relationer mellem eleven og faglærerne, og et godt fagligt og socialt fællesskab blandt elever.

Hvad er elevernes rolle?
Eleverne skal bl.a. gennem elevrådsarbejdet styrke trivslen på skolen. Vi vil sikre, at trivslen jævnligt er på dagsordenen til elevrådsmøder – både centralt og decentralt.

Der er gennem elevens tid på skolen, løbende fokus på det at være en god klassekammerat

Inddrager vi forældrene - og i givet fald hvordan?
For elever under 18 år inddrager vi forældrene så hurtig som muligt. Det er altid i overensstemmelse mellem kontaktlærer og uddannelseschefen. Forældrene inviteres som oftest ind til et møde på skolen. For elever over 18 år kan forældrene inddrages i samtykke med eleven.

Hvordan og hvornår bruges ressourcepersoner (kontaktlærere, elevcoachene, vejledere, mv.) i det forbyggende arbejde?
Elevcoaches og studievejledere bliver præsenteret for alle nye hold hurtigst muligt efter opstart. Disse inddrages løbende og efter behov i forhold til trivselsarbejdet i afdelingen. Som udgangspunkt vil det være elevens faglærere/kontaktlærer, der i første omgang vil opfange det, hvis der er behov for en særlig indsats.

Hvordan opdager vi eventuel mistrivsel hos én eller flere elever?

 • Alle elever har en kontaktlærer, som er opmærksom på den enkelte elevs trivsel samt på klassens trivsel.
 • Vi følger op på undervisningsmiljøvurderingen, som indgår i elevtrivselsmålinger(ETU) og ser her efter om der er faresignaler, som vi skal handle på. Det vil fremgå i TECHCOLLEGEs strategi- og kvalitetsberetning som udarbejdes hvert forår.  
 • I alle afdelinger har vi tilknyttet elevcoaches, som blandt andet har til opgave at fornemme trivslen blandt eleverne.
 • Skolens elevcoaches har til opgave at have en finger på pulsen i forhold til trivslen i afdelingerne og på holdene.
 • På de fleste hold/klasser er der et team af faglærere, som sammen har fokus på - og løbende drøfter - hvorvidt holdet/klassen trives.

Indgriben:

Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mistrivsel hos én eller flere elever?
Tegn på mistrivsel drøftes i lærerteamet og handlinger iværksættes.

Hvad gør vi helt konkret, når der er mistanke om mobning

 • Uddannelseschefen orienteres.
 • Lærerteamet afdækker problemets omfang.
 • Lærerteamet omkring den enkelte elev/det enkelte hold drøfter problemet og løsningsmuligheder.
 • Elevcoaches kan kontaktes. 
 • Når mobning er konstateret: Ved elever under 18 inddrages mobbeofrets forældre altid.
 • Andre forældre inddrages efter en vurdering.
 • Klassen/holdet orienteres eller inddrages efter vurdering.
 • Kontaktlæreren afholder opfølgningssamtale med mobbeofret og evt. klassen.

Hvem kan elever, ansatte og forældre henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel?

 • Kontaktlærer
 • Uddannelseschef
 • Evt. rektor
 • Elevcoachene

Ledelsens rolle:

Hvornår går ledelsen ind i konkrete problemstillinger?
Problemstillingerne løses oftest i afdelingen hos kontaktlæreren, lærerteamet omkring den enkelte elev/klasse, uddannelseschefen og evt. med hjælp fra skolens elevcoaches eller psykolog.

Skolens ledelse går ind i problemstillingen, hvis der kommer klager ind fra elever eller forældre, eller hvis uddannelseschefen beder om det. Den enkelte chef informerer direktøren om hændelsen.

Gældende fra: 01.10.2017

Rygeregler

Pr. 1. august 2021 er det ikke tilladt at ryge eller bruge andre former for tobak i skoletiden. Således må elever, kursister, ansatte eller gæster på TECHCOLLEGE hverken ryge, dampe eller bruge snus i skoletiden. Forbuddet gælder i forbindelse med almindelig skoletid samt ved øvrige planlagte arrangementer både på og udenfor TECHCOLLEGEs adresser og matrikler.

Forbuddet gælder for alle: elever, lærere, øvrige medarbejdere, forældre samt besøgende.

Det skal for en god skyld præciseres, at det ikke er tilladt at bruge nogen former for snus, uanset om de indeholder nikotin eller ej, ligesom det ikke er tilladt at dampe selvom det er uden nikotin. Det er således ikke indholdet af nikotin, der er afgørende – alle præparater, der ligner eller kan forveksles med nikotinprodukter er også omfattet af rygepolitikken på TECHCOLLEGE.

De generelle konsekvenser for overtrædelse af ordensreglementet er gældende. Dog kan overtrædelse af rygeforbuddet i grove gentagelsestilfælde medføre bortvisning, jævnfør skolens ordensreglement.

Rusmiddelpolitik

Generelle regler
Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol samt andre rusmidler i forbindelse med skolegangen på TECHCOLLEGE, eller hvor eleverne kan identificeres med skolerne. Dette gælder også på introture og til øvrige elevarrangementer uden for skolen.

Dispensationer
På studieture kan skolens ledelse dispensere og give tilladelse til indtagelse af alkohol i begrænset omfang. Følgende forhold gør sig gældende:

 • Regler og sanktioner er talt godt igennem inden turen
 • Turen til og fra destinationen er alkoholfri
 • Undervisningsaktiviteterne er alkoholfrie
 • Alle elever skal møde friske og udhvilede til dagens program
 • Hvis forholdene taler for det, kan den enkelte skole eller lærer indføre totalt forbud under hele turen

I forbindelse med elevfester og cafeer kan skolens ledelse give dispensation til indtagelse af alkohol på skolens område. Følgende forhold gør sig gældende:

 • Arrangementer afholdes under trygge og hyggelige rammer, hvor der er adgangskontrol og medarbejdere til stede 
 • Der udskænkes ikke hård spiritus, og der udskænkes ikke til stærkt berusede personer
 • Utilbørlig beruselse eller påvirkning af andre rusmidler tolereres ikke, og forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år
 • Elever, der er meget berusede, bliver ikke lukket ind til festen, og forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år
 • Til fester skal der kunne købes alkoholfrie drikke, og der bør være caféområder, hvor ikke-berusede gæster kan hygge sig sammen - gerne med mulighed for alternative aktiviteter som spil m.m.

Hjælp til elever, som har problemer med rusmidler
TECHCOLLEGE tager ansvar for, at de elever, der har problemer med rusmidler, får hjælp. Hvis skolen vurderer, at en elev bruger hash eller andre euforiserende stoffer, bliver eleven indkaldt til en samtale med studievejleder/coach med henblik på at vurdere uddannelsesforløbet og sikre, at eleven får professionel hjælp fra Aalborg Kommune eller hjemkommunen. Se vores beredskabsplan ved misbrug af rusmidler.

Er eleven under 18 år, bliver forældrene hurtigst muligt inddraget, og der henvises til Rusmiddelteamet i Aalborg Kommune eller tilsvarende center i hjemkommunen. Er eleven over 18 år, henvises der til misbrugscentret i Aalborg Kommune eller i hjemkommunen. I de tilfælde, hvor eleven har en uddannelsesaftale, vil praktikstedet blive sat ind i sagen i nødvendigt omfang.

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne i rusmiddelpolitikken
Elever, der overtræder skolens regler i rusmiddelpolitikken eller lovgivning om euforiserende stoffer, vil blive indkaldt til en samtale med studievejleder eller ledelsen og kan risikere bortvisning fra arrangementer, bortvisning fra skolen i et antal dage eller i yderste konsekvens permanent bortvisning fra skolen.

Overtrædes reglerne under en studietur, ekskursion eller et elevarrangement uden for skolen, vurderer de ansvarlige lærere, om:

 • der skal sanktioneres over for eleven efter hjemkomst, jf. ovenfor - i dette tilfælde skal dette og begrundelsen herfor meddeles eleven på studieturen, ekskursionen eller elevarrangementet
 • eleven skal hjemsendes for egen regning. 
 • studieturen skal afbrydes i utide, hvis overtrædelserne er omfattende og udbredte

Eleverne kan opleve, at skolen vil sikre overholdelse af lovgivningen om hash og andre euforiserende stoffer ved hjælp af iværksættelse af forskellige tiltag, fx tests og vagtværn med narkohunde.

Regler vedr. reklame for alkohol på skolen
TECHCOLLEGE accepterer ikke, at der ophænges reklame eller på anden måde reklameres for alkoholprodukter på skolen. Dette gælder også reklamer, hvor der både implicit og eksplicit opfordres til druk.

Rusmiddelpolitik – gældende fra 1. august 2013

Endvidere følger TECHCOLLEGE en fælles rusmiddelpolitik for elever på ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune.

It-regler

It-miljøet på TECHCOLLEGE er til for, at skolens elever, kursister, medarbejdere og andre kan bruge it i undervisningen. It-miljøet består af computere, printere, netværk, servere, internetforbindelse og anden hard- og software. For at sikre at vi alle sammen får det bedst mulige ud af it-miljøet, har skolen vedtaget disse it-regler, som gælder for alle brugere uden undtagelse.

Læs også gerne skolens it-guide, der hjælper dig godt i gang med brug af it på TECHCOLLEGE.

1. Beskyt dit brugernavn og din adgangskode – misbrug ikke andres
Alle brugere får tildelt et brugernavn og en adgangskode (password), som identificerer den enkelte bruger og derfor er strengt personligt. Det er ikke tilladt at logge på med en anden persons identitet. Du må ikke fortælle andre din adgangskode, og du skal jævnligt ændre den. Du er selv ansvarlig for din kode. Det betyder, at hvis en anden misbruger din adgangskode, kan du risikere at blive gjort ansvarlig for ulovlige handlinger. Husk altid at logge af eller låse, når du forlader en computer.

2. Brug kun computerne til undervisningsformål i undervisningstiden
Du må ikke bruge undervisningstiden ved computeren på spil, surf, chat, private e-mails eller lignende. Det er du til gengæld velkommen til at gøre i pauser og uden for undervisningen, så længe du overholder de andre it-regler.

3. Gem selv dine filer 
Gem aldrig filer på computerens skrivebord. Du kan gemme dine skoleopgaver og andre filer, der har med skolen at gøre, i OneDrive i Office 365. Det er dit eget ansvar at tage sikkerhedskopi af de filer, du gemmer i Office 365. Hvis ikke du selv tager en kopi, risikerer du at miste dine filer mellem skoleforløbene. Husk derfor at tage løbende backup af dine filer. Du finder en vejledning her: support.itcn.dk/office365

4. Private bærbare skal have skolens antivirussystem installeret 
På din bærbare computer skal der være et opdateret antivirus produkt. Du kan henvende dig til den lokale it-supporter og få udleveret F-Secure Client Security, som du må benytte i den periode, du er elev på skolen. En anden mulighed er at hente Microsoft Security Essentials gratis ved Microsoft. Du skal dog være opmærksom på, at it-supporteren kan forlange, at du installerer F-Secure, hvis du får problemer f.eks. med at komme på skolens trådløse netværk.

5. Computernes opsætning må ikke ændres 
Du må ikke ændre opsætning eller udseende på skolens computere, uden at det er aftalt med IT Center Nord. Du må fx ikke opsætte interne netværk ud over det, der i forvejen er etableret. Det er heller ikke tilladt at skjule sin identitet (IP-adresse), bortset fra i de tilfælde hvor det eksplicit er tilladt, eller at ændre den til en anden end den, der automatisk udleveres af IT Center Nord.

6. God opførsel gælder også i den virtuelle verden. Det er ikke tilladt at

 • surfe på voldelige, racistiske, pornografiske eller lignende sider, der kan virke generende for andre.
 • bruge skolens computere til at skrive vulgære, nedsættende, racistiske eller lignende ting nogen som helst steder.
 • bringe skolens navn i miskredit ved fx at sende mails, udbyde piratkopier over nettet og lignende.
 • lægge filer, billeder og video fra skolen og skolens undervisning og af skolens ansatte og elever ud på internettet på steder som Facebook, Instagram, Youtube og lignende.
 • genere andre brugere med junk-mail, hate-mails, spam-mails og lignende.

Læs også skolens adfærdskodeks.

7. Dansk lovgivning gælder også her 
Skolens netværk må ikke bruges til nogen form for aktivitet, der er forbudt ifølge dansk lovgivning. Det vil fx sige at downloade og installere enhver form ulovligt materiale (fx musikfiler, der bryder ophavsret), sprede virus med vilje, undersøge andres brugeres private forhold (phishing), eller tvinge sig adgang til skolens, andre personers eller organisationers computersystemer (hacking). Vær opmærksom på, at hver gang du sender en e-mail eller surfer på internettet, efterlader du et elektronisk spor og dermed skolens "visitkort".

8. Print ikke mere end nødvendigt 
Tænk både miljøvenligt og økonomisk.

9. Ryd op efter dig, og spis ikke ved computeren 
Du må ikke spise og drikke ved skolens computere. Ryd op efter dig ved computeren, når du er færdig, så der er pænt til næste bruger.

Konsekvenser hvis du overtræder reglerne 
Hvis du får kendskab til overtrædelser af skolens it-regler, har du pligt til at melde det til IT Center Nord (se nedenfor).

Overtræder du it-reglerne, kan det medføre lukning af din brugerkonto eller i alvorlige tilfælde politianmeldelse, erstatningskrav og/eller bortvisning fra TECHCOLLEGE. Du kan risikere bortvisning pga. manglende studieaktivitet, hvis du som elev bruger undervisningstiden ved computeren på spil, surf, chat, private e-mails eller lignende.

Support fra IT Center Nord 
Har du spørgsmål eller problemer med skolens it-udstyr, kan du kontakte IT Center Nords helpdesk på telefon 7250 5330 i tidsrummet:
Mandag til torsdag: 7.30 til 16.00
Fredag: 7.30 til 13.00

Du kan også sende en e-mail til helpdesk@itcn.dk

It-regler gældende fra 15.03.2021

Sanktioner

Hvis du overtræder skolens ordensregler, kan det medføre:

 • Mundtlig eller skriftlig advarsel
 • Midlertidig udelukkelse fra arrangementer (fester, studieture og lign.)
 • Bortvisning i op til fem dage (bliver registreret som fravær)
 • Bortvisning fra uddannelsen

Hvis du er under 18 år, sendes besked om sanktioner til dine forældre eller værge.

 

Overtrædelse af skolens ordensreglement, kan få forskellige konsekvenser for din uddannelse. Du kan få mundtlige og skriftlige advarsler, hvis du overtræder ordensreglementet. Sker det gentagne gange, kan du risikere at blive bortvist fra skolen og meldt ud af din uddannelse. Skolen vil altid først advare dig om, hvilke konsekvenser dine overtrædelser vil få, så du har mulighed for at rette op på problemet. Er du uenig i skolens vurdering, kan du skriftligt forklare din egen holdning.

Yderligere retningslinjer på skolen

Beredskabsplan ved misbrug af rusmidler

Om beredskabsplanen

Denne beredskabsplan er en handleplan, som vi følger på TECHCOLLEGE, hvis vi har mistanke eller viden om, at en af vores elever bruger doping- eller rusmidler – eksempelvis alkohol, euforiserende stoffer, ikke-lægeordineret medicin mv.

Beredskabsplanen består af fem punkter:

1. Bekymringssamtale
2. Afklarende samtale
3. Opfølgningssamtale
4. Involvering af forældre og afdelingsleder
5. Tilbud om behandling til eleven

Se beredskabsplanens punkter som skema her.

Vi indleder med at beskrive skolens holdninger til rusmiddelbrug og rollefordelingen i sager, der handler om elevers rusmiddelbrug.

Beredskabsplanen er aftalt i et fællesskab mellem ungdomsuddannelserne i Aalborg.

Vores holdninger til elever og rusmiddelbrug

Ungdomsuddannelsernes fornemmeste opgave er at understøtte faglig, social og personlig udvikling. Brug af rusmidler er uforeneligt med dette. Derfor er TECHCOLLEGE og andre ungdomsuddannelser i Aalborg imod brug af rusmidler. Vi tager aktivt del i at afvikle misbrug hos elever og forebygge og bekæmpe brug af rusmidler på vores områder. I den forbindelse samarbejder vi med politi, misbrugsbehandling og andre instanser.

Vi er imod rusmidler, men ikke imod elever, der bruger rusmidler. Vi forventer, at elever der har et rusmiddelbrug, som påvirker skolegangen, er villige til at indgå i et forpligtende samarbejde om at afvikle det.

Brug af rusmidler er ikke nødvendigvis det samme som misbrug. Der kan også være tale om et eksperimenterende brug. I beredskabsplanen bruger vi begrebet rusmiddelbrug som en samlet betegnelse.

Hvordan opdager vi rusmiddelbrug hos elever?
For skolens medarbejdere baserer mistanken om rusmiddelbrug sig på den unges adfærd. Vi har særligt fokus på fremmøde, fysisk fremtoning, social trivsel, villighed til at være en del af fællesskabet, sprogbrug, parathed til at deltage aktivt i læring samt om eleven yder fagligt efter bedste evne.

Vi anerkender, at forældre er vigtige samarbejdspartnere i forhold til at afvikle et uhensigtsmæssigt rusmiddelbrug. Derfor orienterer vi forældre til elever under 18 år, hvis vi har viden eller mistanke om, at eleven har et rusmiddelbrug. Vi opfordrer også til forældresamarbejde, hvis det vurderes givtigt for afviklingen af rusmiddelbruget.

Særligt om dopingmidler
Dopingmidler (fx anabole steroider) har ingen umiddelbar rusvirkning. På den måde adskiller de sig fra almindelige rusmidler. Elever, der bruger dopingmidler, er påvirket hele tiden, men typisk ikke sådan, at det har negative konsekvenser for deres skolegang. Unges brug af dopingmidler er tit motiveret af et fokus på træning, kost, kosttilskud og kropsidealer – fx ønsket om en større, slankere eller mere muskuløs krop. Trods det er der væsentlige ligheder mellem misbrug af rusmidler og misbrug af dopingmidler – fx er misbruget typisk forbundet med fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. I nogle tilfælde er begge stofkategorier en del af det samme misbrug.

Det er vigtigt at anerkende og være opmærksom på, at dopingbrug er en udfordring på lige fod med rusmiddelbrug. Brugen af dopingmidler er ikke udbredt i samme omfang som brugen af rusmidler, men der er en stor gråzone mellem lovlige, ufarlige kosttilskud og ulovlige, potentielt skadelige dopingmidler. Brugen af anabole steroider blandt unge er relativt begrænset, men brugen af gråzonekosttilskud er relativt udbredt.

Hvis vi på skolen har mistanke om eller bliver bekendt med, at en elev bruger dopingmidler, følger vi denne beredskabsplan.

Salg af stoffer
Denne beredskabsplan handler om elever, der bruger doping- eller rusmidler. Handel med stoffer er en anden sag. Hvis vi får viden om, at en elev handler med illegale stoffer på skolen, vil eleven øjeblikkeligt blive bortvist. Hvis vi får mistanke om, at en elev handler med illegale stoffer på skolen, vil eleven blive indkaldt til en samtale, hvor det pointeres, at salg af illegale stoffer på skolen medfører bortvisning. Salg og videreoverdragelse af illegale stoffer tolereres aldrig på ungdomsuddannelserne i Aalborg.

TECHCOLLEGEs rolle i relation til behandling

Vores ungdomsuddannelser er undervisningstilbud, og skolens medarbejdere har ikke til formål at yde behandling til eleverne. Skolens medarbejdere (typisk coaches og studievejledere) formidler kontakt til relevante behandlingstilbud og samarbejder undervejs i forløbet med de involverede parter – eleven, forældrene, behandlingssystemet og relevante medarbejdere på skolen.

Hvis man som medarbejder på TECHCOLLEGE har viden eller mistanke om, at en elev er påvirket af rusmidler i skoletiden, er man forpligtet til at handle og videregive information. Derudover er medarbejderne forpligtede til at inddrage relevante aktører på skolen som fx studievejleder, elevcoach, nærmeste leder mv.

Beredskabsplan ved mistanke eller viden om brug af rusmidler

Når TECHCOLLEGE enten ved eller mistænker, at en elev har problemer med rusmidler, er det nødvendigt at handle, og det skal ske i henhold til nedenstående plan:

1. Hvis en elev møder op i påvirket tilstand, skal eleven sendes hjem.
2. Hvis eleven er under 18 år, skal forældrene orienteres om det. Eleven bestemmer selv, om skolen skal orientere, eller om eleven selv ønsker at gøre det. Hvis eleven vælger selv at orientere forældrene, skal forældrene herefter ringe til skolen, så det sikres, at forældrene har fået den nødvendige viden.

Samtaler med eleven er fortrolige, og aftalerne med eleven bør nedfældes skriftligt til brug for den unge. Hvis en elev er bekymret for eget eller andres rusmiddelbrug, skal eleven tilbydes samtale om det.

1. Bekymringssamtale
En bekymringssamtale er en samtale mellem eleven, kontaktlæreren og eventuelt andre aktører som socialrådgiver, elevcoach, vejleder mv. på skolen, hvilket afhænger af situationen.Af hensyn til elevens videre forløb og skolegang stræber vi efter, at en lærer, som har relation til eleven, deltager i bekymringssamtalen.

Hvis eleven er under 18 år, skal forældrene orienteres. Eleven bestemmer selv, om skolen skal orientere, eller om eleven selv ønsker at gøre det. Hvis eleven vælger selv at orientere forældrene, skal forældrene herefter ringe til skolen, så det sikres, at forældrene har fået den nødvendige viden.

Information om samtalen videregives til elevcoach eller vejleder på skolen med samtykke fra eleven.

Bekymringssamtalen tager udgangspunkt i beredskabsplanen, så der skabes en fælles forståelse. Under bekymringssamtalen er følgende vigtigt:

 • Lytte til elevens vurdering og oplevelse af situationen og rusmiddelbruget
 • Fokusere på elevens trivsel
 • Konkretisere og dokumentere bekymringen for elevens rusmiddelbrug, herunder problemer i forhold til indlæring og gennemførsel af ungdomsuddannelse
 • Tydeliggøre skolens krav for undervisningsdeltagelse i forhold til mødestabilitet, deltagelse i undervisningen mv.
 • Opnå viden om, hvorvidt forældrene er vidende om bekymringen
 • I samarbejde med eleven at finde løsninger på problemet og aftale tidspunkt for opfølgningssamtale.

Der skal i fællesskab udarbejdes konkrete aftaler om:

 • Hvilken løsning der skal arbejdes med/hen imod
 • Hvornår der skal afholdes opfølgningssamtale(r)
 • Hvordan og hvornår forældrene inddrages

2. Afklarende samtale
Efter bekymringssamtalen skal eleven tilbydes en afklarende samtale hos en elevcoach/studievejleder/misbrugskonsulent. Samtalen har til formål at afdække og klarlægge, om eleven har et rusmiddelbrug eller misbrug, der kræver behandling eller anden hjælp. Det aftales ved denne samtale, hvad der skal ske i forhold til skolen.

Hvis det vurderes, at eleven har et behandlingsbehov, skal der opfordres og motiveres til misbrugsbehandling. Hvis der ikke vurderes at være et konkret behandlingsbehov, skal der aftales fremtidige støttende samtaler. Til samtalen er det derfor vigtigt at lave en ”behovsafdækning” i forhold til elevens rusmiddelbrug og eventuelle behandlingsmuligheder. Det er også vigtigt at afdække elevens personlige og sociale forhold.

3. Opfølgningssamtale
Der kan være tale om en eller flere opfølgningssamtaler afhængigt af elevens forløb.Denne samtale skal afholdes af eksempelvis elevcoachen, vejlederen og andre relevante aktører. En opfølgningssamtale har til formål at give en status på elevens tilstand, herunder:

 • Hvordan det går – hvad er blevet bedre, hvad er ikke?
 • Hvordan fungerede egne løsninger?

Der skal også fastsættes delmål i forhold til det videre forløb i samarbejde med eleven, sådan at eleven tager ejerskab for egen udvikling.

4. Involvering af forældre og afdelingsleder
I de tilfælde, hvor elevens løsninger ikke rækker i forhold til skolens minimumskrav, kan forældre og afdelingsleder involveres. Til samtalen kan følgende anbefales:

 • Gennemgang af bekymring for eleven
 • Orientering om de iværksatte løsninger og status herpå
 • Styrke forældrene i at være en del af løsningen på elevens problemer
 • Klæde forældrene på til at tale med eleven om problemet

5. Tilbud om behandling til eleven
En ungdomsuddannelse er et undervisningstilbud og ikke et behandlingstilbud. Det er derfor vigtigt, at skolen henviser til relevante kommunale behandlingstilbud, hvis vi skønner, at der er behov for det.

For elever under 18 år kan der henvises til Ungeafsnittet/Rusmiddelteamet, Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg.
For elever i alderen 18+ kan der henvises til Misbrugsafsnittet, Badehusvej 1, stuen, 9000 Aalborg.

Beredskabsplan ved truende adfærd

Denne beredskabsplan er en hjælp til medarbejdere på TECHCOLLEGE. Som medarbejder skal du være med til at sikre, at elever, kursister og andre altid bringes i sikkerhed ved truende adfærd af enhver art – herunder skoleskyderi. Beredskabsplanen fortæller dig kort og præcist, hvordan du skal handle.

1. Ved truende adfærd fra en elev, kursist eller anden person kontakter du straks nærmeste chef og politiet. Nærmeste chef kontakter straks skolens uddannelsesdirektør. Du skal selv vurdere, om kontakten til politiet skal ske, førunderretningen til ledelsen.

2. Hvis du vurderer, at det er muligt og sikkert, skal du hjælpe alle elever, kursister og andre omkring dig væk fra bygningen. Hvis du vurderer, at det ikke er muligt at komme væk fra bygningen, gør du som følger:

3. Befinder du dig i et teori- og praktiklokale, skal du forhindre en truende person i at komme ind i lokalet. Det kan du gøre ved at låse døren, fastsætte ryggen til en stol som stopper for dørhåndtaget, skubbe borde hen mod døren eller på anden måde barrikadere lokalet. Sørg for, at vinduerne er lukkede. Bed alle i lokalet om at lægge sig under borde eller lignende og forholde sig roligt og undgå støj af enhver art. Vær opmærksom på mobiltelefoner, der straks sættes på lydløs.

4. Opholder du dig på gange, toiletter eller andre steder, søger du ind i nærmeste lokale og låser og barrikaderer døren. Sørg for, at alle elever, kursister og andre omkring dig følger med, og at ingen er synlige på gange og lignende.

5. Bliv i lokalet, indtil en person, du kender, eller politiet lukker dig ud.

Opfølgning
Umiddelbart efter episoden tager nærmeste chef kontakt til direktionen. Direktionen handler omgående, fx ved at sammensætte en krisegruppe, der sætter den nødvendige hjælp og støtteforanstaltninger i gang. Hvad der videre skal ske, aftales med nærmeste chef.

Beredskabsplan ved truende adfærd gældende fra 1. november 2010

Handleplan ved sorg

TECHCOLLEGE har vedtaget denne handleplan i forbindelse med sorg, fordi vi ønsker at støtte op omkring elever og medarbejdere, der udsættes for sorg. Planen er udformet som en handleplan, således den er let at forholde sig til i en svær situation. Den indeholder konkrete anvisninger til, hvordan vi handler i fire situationer:

 • Hvis en elev kommer alvorligt til skade i skoleregi
 • Hvis en elev dør
 • Hvis der sker dødsfald i en elevs nærmeste familie
 • Hvis en medarbejder dør

Hvis en elev kommer alvorligt til skade i forbindelse med undervisningen, på ekskursion, studietur mv.

1. Giv førstehjælp og ring efter ambulance.

2. Kontakt lederen eller kontoret.

3. Leder eller kontor kontakter elevens forældre eller nærmeste pårørende.

4. Klassens kontaktlærer bliver hos resten af klassen – hvis der er to lærere med klassen, kan den ene tage med på hospitalet, men vurdér først den samlede situation (elevernes alder, elevernes sindstilstand, lærerens egen mulighed for at hjælpe den tilskadekomne)

5. Leder og lærer sørger for, at eleverne ikke med det samme tager hjem, men at man får mulighed for at tale og græde sammen.

6. Elevcoachen kontaktes med henblik på yderligere støtte til klassen – fx psykologhjælp.

7. Det aftales, at alle kommer i skole næste dag.

8. Lærere og ledelse bliver tilbage, indtil sidste elev er taget fra skolen.

Hvis en elev dør

1. Når elevens familie kontakter skolen, sørger klassens kontaktlærer for at aftale, hvilke informationer der skal gives videre til klassens andre elever samt øvrige lærere og medarbejdere på afdelingen.

2. Den første dag efter, at familien har orienteret skolen, sørger klassens kontaktlærer for, at elevens klassekammerater bliver informeret hurtigst muligt. Her skal ledelsen være til stede i klassen.

3. Der flages på halv.

4. Alle øvrige lærere og medarbejdere på den pågældende afdeling/skolehjemmet orienteres af ledelsen på lærerværelset.

5. Resten af afdelingens elever møder i deres klasser som vanligt og orienteres her af deres lærere.

6. Resten af de ansatte på hele TECHCOLLEGE informeres via intranettet.

På begravelsesdagen

1. Der flages på halv.

2. Klassekammerater deltager efter aftale.

3. Klassens lærere deltager.

4. Skolen og klassen sender blomster og breve.

Hvis der sker dødsfald i en elevs nærmeste familie

1. Klassens kontaktlærer kontakter eleven og/eller familie for bl.a. at aftale, hvilke informationer der skal videregives til klassens andre elever.

2. Når eleven kommer tilbage til klassen, gennemføres der en fælles samtale med hele klassen. Der bør være to lærere til stede.

3. Elevcoachen kontaktes for evt. yderligere hjælp til eleven.

Hvis en medarbejder dør

1. Ledelsen sørger for information til andre ansatte så hurtigt som muligt.

2. Alle ansatte på den pågældende afdeling, hvor medarbejderen var ansat, samles på lærerværelset til orientering hurtigst muligt.

3. Hvis afdøde er lærer, sørger kontaktlæreren for at informere eleverne.

4. I den klasse, hvor afdøde havde særlig tilknytning, deltager skolens ledelse og klassens øvrige lærere, når informationen gives.

5. Der flages på halv.

6. TECHCOLLEGEs øvrige ansatte orienteres via intranettet.

7. Ledelsen kontakter den ansattes familie for bl.a. at afklare familiens ønsker i forbindelse med begravelsen.

På begravelsesdagen

1. Der flages på halv.

2. Kollegaer og andre ansatte, som ønsker at deltage i begravelsen, kan gøre dette. Hvis afdøde var lærer, tilrettelægges undervisningen under hensyntagen til det. Eventuelt aflyses undervisningen på begravelsesdagen.

3. Ledelsen fra afdelingen deltager.

4. Skolen sender blomster og breve.


Handleplan ved sorg, gældende fra 1. november 2010

Kostpolitik

Hvorfor have en kostpolitik?
"Hvis man spiser sundt, lærer man bedre, og man får det bedre i det hele taget". Derfor har TECHCOLLEGE en kostpolitik, så vi kan sikre et sundt udbud af mad til skolens elever, kursister, gæster og medarbejdere. 

Det betyder kostpolitikken for dig
Kostpolitikken sørger først og fremmest for, at maden i skolens kantiner er frisk, indbydende, velsmagende og ikke mindst ernæringsrigtig. Med denne kostpolitik giver vi plads til varierede menuer og forskellig tilberedning. Vi stræber også efter, at en stor del af maden fremstilles lokalt. 

Et vigtigt mål med kostpolitikken er at reducere forbruget af fedt og sukker. Derfor vil udbuddet af mindre sunde madvarer blive begrænset over tid og reserveret til specielle lejligheder. 

Priserne i kantinerne vil afspejle målene med kostpolitikken, og det sunde og grønne vil indgå i alle frokostmåltider. Desuden vil der altid være gratis koldt vand til alle.

Nyt kantineudvalg
I forbindelse med den nye kostpolitik nedsætter skolen et kantineudvalg, der skal drøfte kantinernes udbud og andre emner i relation til kostpolitikken. Udvalget vil også stå for regelmæssige brugerundersøgelser. På den måde får du og alle andre elever, kursister, gæster og medarbejdere mulighed for at påvirke maden i kantinen.

Persondatapolitik

På siden om cookies kan du læse TECHCOLLEGEs persondatapolitikker og privatlivspolitik.

Læs også om vores hjemmesidecookies

Vores DPO er Anne Lene Pugholm, alpu@itcn.dk

Retningslinjer for tv-overvågning

Eksamen på TECHCOLLEGE

 

Læs Regler for studieaktivitet eller eksamensreglementet.

- for Aalborg Tekniske Gymnasium, se gymnasiets studie- og ordensregler.

Ansvarlig for eksamen

Susi Fjeld Hansen
Eksamenskoordinator