Regler og politik for rusmidler

Generelle regler
Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol samt andre rusmidler i forbindelse med skolegangen på TECHCOLLEGE, eller hvor eleverne kan identificeres med skolerne. Dette gælder også på introture og til øvrige elevarrangementer uden for skolen.

Dispensationer
På studieture kan skolens ledelse dispensere og give tilladelse til indtagelse af alkohol i begrænset omfang. Følgende forhold gør sig gældende:

 • Regler og sanktioner er talt godt igennem inden turen
 • Turen til og fra destinationen er alkoholfri
 • Undervisningsaktiviteterne er alkoholfrie
 • Alle elever skal møde friske og udhvilede til dagens program
 • Hvis forholdene taler for det, kan den enkelte skole eller lærer indføre totalt forbud under hele turen

I forbindelse med elevfester og cafeer kan skolens ledelse give dispensation til indtagelse af alkohol på skolens område. Følgende forhold gør sig gældende:

 • Arrangementer afholdes under trygge og hyggelige rammer, hvor der er adgangskontrol og medarbejdere til stede 
 • Der udskænkes ikke hård spiritus, og der udskænkes ikke til stærkt berusede personer
 • Utilbørlig beruselse eller påvirkning af andre rusmidler tolereres ikke, og forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år
 • Elever, der er meget berusede, bliver ikke lukket ind til festen, og forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år
 • Til fester skal der kunne købes alkoholfrie drikke, og der bør være caféområder, hvor ikke-berusede gæster kan hygge sig sammen - gerne med mulighed for alternative aktiviteter som spil m.m.

Hjælp til elever, som har problemer med rusmidler
TECHCOLLEGE tager ansvar for, at de elever, der har problemer med rusmidler, får hjælp. Hvis skolen vurderer, at en elev bruger hash eller andre euforiserende stoffer, bliver eleven indkaldt til en samtale med studievejleder/coach med henblik på at vurdere uddannelsesforløbet og sikre, at eleven får professionel hjælp fra Aalborg Kommune eller hjemkommunen. Se vores beredskabsplan ved misbrug af rusmidler.

Er eleven under 18 år, bliver forældrene hurtigst muligt inddraget, og der henvises til Rusmiddelteamet i Aalborg Kommune eller tilsvarende center i hjemkommunen. Er eleven over 18 år, henvises der til misbrugscentret i Aalborg Kommune eller i hjemkommunen. I de tilfælde, hvor eleven har en uddannelsesaftale, vil praktikstedet blive sat ind i sagen i nødvendigt omfang.

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne i politikken for rusmidler
Elever, der overtræder skolens regler i for rusmidler eller lovgivning om euforiserende stoffer, vil blive indkaldt til en samtale med studievejleder eller ledelsen og kan risikere bortvisning fra arrangementer, bortvisning fra skolen i et antal dage eller i yderste konsekvens permanent bortvisning fra skolen.

Overtrædes reglerne under en studietur, ekskursion eller et elevarrangement uden for skolen, vurderer de ansvarlige lærere, om:

 • der skal sanktioneres over for eleven efter hjemkomst, jf. ovenfor - i dette tilfælde skal dette og begrundelsen herfor meddeles eleven på studieturen, ekskursionen eller elevarrangementet
 • eleven skal hjemsendes for egen regning. 
 • studieturen skal afbrydes i utide, hvis overtrædelserne er omfattende og udbredte

Eleverne kan opleve, at skolen vil sikre overholdelse af lovgivningen om hash og andre euforiserende stoffer ved hjælp af iværksættelse af forskellige tiltag, fx tests og vagtværn med narkohunde.

Regler vedr. reklame for alkohol på skolen
TECHCOLLEGE accepterer ikke, at der ophænges reklame eller på anden måde reklameres for alkoholprodukter på skolen. Dette gælder også reklamer, hvor der både implicit og eksplicit opfordres til druk.

Rusmiddelpolitik – gældende fra 1. august 2013